Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Project JLG by Mind Map: Project JLG

1. MARKETING

2. ADMIN

2.1. WORKING PLATFORM

2.1.1. OVERVIEW : MINDMEISTER

2.1.2. STORAGE: DRIVER

3. JGL VIETNAM

3.1. YEN BISTRO

3.1.1. PRODUCT

3.1.2. ACCOUNTING: OK

3.1.3. MARKETING

3.1.4. HUMAN RESOURCH

3.2. SHOP RƯỢU CÁI THÙNG GỖ

3.2.1. PRODUCT

3.2.1.1. WINE & WHISKY

3.2.1.2. HAMPERS & GIFT FOR NEW YEARS

3.2.2. MARKETING

3.2.2.1. e-Marketing

3.2.2.1.1. Phone Nr

3.2.2.1.2. Email Marketing

3.2.2.2. Social Media

3.2.2.2.1. Zalo

3.2.2.2.2. Facebook

3.2.2.3. CHINESE NEWYEAR CAMPAGNE 2022

3.2.3. ACCOUNTING

3.3. MEVUI 29 TQT

3.3.1. PRODUCT

3.3.2. ACCOUNTING: OK

3.3.3. MARKETING

3.3.4. HUMAN RESOURCH

3.4. CAD SERVICE ( For Mathew only)

3.4.1. PRODUCT

3.4.1.1. CAD

3.4.1.2. 3D MAX

3.4.1.3. AsBUILD

3.4.1.4. PHOTO-ARBEIT : Không thực hiện phía 1000hands

3.4.1.4.1. Leader : Mr. THƯ

3.4.1.4.2. Bang giá gốc

3.4.1.5. VITUAL RUNDGANG : Ko thực hiện đươc phía 1000hands

3.4.2. ACCOUNTING

3.4.3. NEW PROJECT

3.5. SHOP HUYEN BALI

3.5.1. KẾ HOẠCH KINH DOANH

3.5.1.1. MÔ HÌNH KINH DOANH

3.5.1.2. DỰ TRÙ CHI PHÍ

3.5.1.2.1. CHI PHÍ CỐ ĐỊNH

3.5.1.2.2. CHI PHÍ BIẾN ĐỔI

3.5.1.2.3. CHI PHÍ XÂY DỰNG

3.5.1.3. KẾ HOẠCH DOANH THU

3.5.1.4. MARKETING

3.5.1.4.1. OFFLINE

3.5.1.4.2. ONLINE

3.5.1.5. HOẠT ĐỘNG TRỌNG YẾU

3.5.1.5.1. 1. SỬA CHỮA

3.5.1.5.2. 2. THỦ TỤC

3.5.1.5.3. 3. TRUYỀN THÔNG

3.5.1.5.4. 4. XÂY DỰNG GIÁ BÁN TỪNG SẢN PHẨM.

3.5.1.5.5. 5. TUYỂN DỤNG

3.5.1.5.6. 6. E - MARKET

3.5.1.6. NGUỒN LỰC

3.5.1.6.1. TÀI CHÍNH

3.5.1.6.2. MẶT BẰNG: 369 HBT

3.5.1.6.3. DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG

3.5.1.6.4. NHÂN SỰ

3.5.1.6.5. KINH NGHIỆM NGÀNH ĐỒ UỐNG: OK

3.5.1.7. ĐỐI TÁC

3.5.1.7.1. NHÀ CUNG CẤP

3.5.1.7.2. E - MARKET

3.5.1.8. KÊNH PHÂN PHỐI

3.5.1.8.1. BÁN LẺ

3.5.1.8.2. BÁN ONLINE: CHƯA

3.5.2. PRODUCT

3.5.2.1. BIA NHẬP

3.5.2.2. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

3.5.2.3. HAMPERS & GIFT

4. JUNGLE LIFE INDONESIA

4.1. ME VUI LEGIAN

4.1.1. PRODUCT: OK

4.1.2. MARKETING TOOLS

4.1.2.1. NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

4.1.2.1.1. Bảng hiệu gỗ: OK

4.1.2.1.2. Làm con dấu: OK

4.1.2.2. SOCIAL MEDIA

4.1.2.2.1. WEBSITE : OK

4.1.2.2.2. Facebook Maria Chef: OK

4.1.2.2.3. Instagram: OK

4.1.2.2.4. Fanpage MeVui Bali: OK

4.1.2.2.5. Youtube: OK

4.1.2.2.6. Twitter: OK

4.1.2.2.7. Google location ( đang chờ xác nhận )

4.1.2.2.8. TIK TOK : NOT SET UP

4.1.2.2.9. WORLD PRESS : NOT SET UP

4.1.2.2.10. TRIP ADVISOR

4.1.3. SALE

4.1.3.1. GRABFOOD

4.1.3.1.1. CHUA CHAY / CẦN LÀM ĐẸP HƠN

4.1.3.2. GOFOOD

4.1.3.2.1. CHUA CHAY- /CẦN LÀM ĐẸP HƠN

4.1.3.3. KHACH DOAN : CHUA LAM

4.1.3.4. KHACH LE : OK

4.2. MEVUI NUSA PENIDA

4.2.1. RENOVATION

4.2.1.1. BAN VE: ok

4.2.1.2. SUPPLIER : LULU OK

4.2.1.3. BAT DAU LAM: CHUA

4.2.2. Marketing

4.2.3. Marketing

4.3. MEVUI RENON

4.3.1. sua chua

4.3.2. san pham

4.3.3. marketing

4.4. MEVUI CANGGU

4.4.1. Sua chua

4.4.2. San Pham

4.4.3. Marketing

4.5. MEVUI SANUR

4.6. HUMAN RESOURCH

4.7. JUNGLE LIFE TRAVEL TRAVEL

4.7.1. PRODUCT

4.7.1.1. DONG SP CAO CAP ( MICE & STYLE)

4.7.2. MARKETING

4.8. PLANETKU

4.8.1. PRODUCT

4.8.2. MARKETING