สรุปทฤษฎีพัฒนาการ วิชาจิตวิทยาสำหรับครู (กศ 053004)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปทฤษฎีพัฒนาการ วิชาจิตวิทยาสำหรับครู (กศ 053004) by Mind Map: สรุปทฤษฎีพัฒนาการ วิชาจิตวิทยาสำหรับครู (กศ 053004)

1. ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของเพียเจต์

1.1. ขั้นที่ 1 การใช้ประสาทสัมผัส (แรกเกิด - 2 ปี)

1.2. ขั้นที่ 2 เตรียมความคิดที่มีเหตุผล (2 -7) ปี

1.3. ขั้นที่ 3 คิดอย่างมีเหตุผลและเป็นรูปธรรม (7 - 11 ปี)

1.4. ขั้นที่ 4 คิดอย่างมีเหตุผลและเป็นนามธรรม (12 ปีขึ้นไป)

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของบรูเนอร์

2.1. 1. ขั้นกาารกระทำ

2.2. 2. ขั้นจิตนาการ

2.3. 3. ขั้นสัญลักษณ์

3. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคห์ลเบิร์ก

3.1. ระยะที่ 1 ก่อนเกณฑ์ทางสังคม

3.1.1. 1. ลงโทษและเชื่อฟัง (0 -7 ปี)

3.1.2. 2. แสวงหารางวัล (7 – 10 ปี)

3.2. ระยะที่ 2 ตามเกณฑ์ทางสังคม

3.2.1. 3. ทำตามความคิดเห็นของสังคม (10 -13 ปี)

3.2.2. 4. ทำตามกฎของสังคม (13 -16 ปี)

3.3. ระยะที่ 3. เหนือกฎเกณฑ์ทางสังคม

3.3.1. 5. ทำตามสัญญา (16 ปี ขึ้นไป)

3.3.2. 6. ขั้นอุดมคติสากล (วัยผู้ใหญ่ขึ้นไป)

4. ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของแอดเลอร์

4.1. ความสนใจในสังคม

4.2. การเข้าร่วมสังคม

4.3. ความรู้สึกมีปมด้อย

4.4. วิถีชีวิต(วิถีสังคม)

4.5. เป้าหมายในชีวิต

5. ทฤษฎีพัฒนาการความต้องการทางเพศของฟรอยด์

5.1. 1. ขั้นปาก (แรกเกิด - 1 ปี)

5.2. 2. ขั้นทวารหนัก (1 - 2 ปี)

5.3. 3. ขั้นอวัยวะเพศ (3 - 5 ปี)

5.4. 4. ขั้นพักหรือสงบ (6 - 12 ปี)

5.5. 5. ขั้นสนใจเพศตรงข้าม (12 ปีขึ้นไป)

6. ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคมของอีริคสัน

6.1. ขั้นที่ 1 ไว้วางใจ/ไม่ไว้วางใจ (แรกเกิด - 1 ปี)

6.2. ขั้นที่ 2 เป็นตัวเอง/ไม่เป็นตัวเอง (2 -3 ปี)

6.3. ขั้นที่ 3 ความคิดริเริ่ม/ความรู้สึกผิด (3-5 ปี)

6.4. ขั้นที่ 4 ขยันหมั่นเพียร/มีปมด้อย (ุ6 - 11 ปี)

6.5. ขั้นที่ 5 รู้จักตนเอง/ไม่รู้จักตนเอง (12 - 18 ปี)

6.6. ขั้นที่ 6 คุ้นเคย/อ้างว้าง (วัยผู้ใหญ่ตอนต้น)

6.7. ขั้นที่ 7 ความเป็นพ่อแม่/ความหยุดนิ่ง (วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง)

6.8. ขั้นที่ 8 มั่นคงทางใจ/ท้อแท้สิ้นหวัง (วัยชรา)