แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย มัธยมศึกษาปีที่2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย มัธยมศึกษาปีที่2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ by Mind Map: แหล่งอารยธรรมในทวีปเอเชีย มัธยมศึกษาปีที่2      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รายวิชาประวัติศาสตร์

1. บทที่ 4 แหล่งอารยธรรมอิสลาม

1.1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.1.1. สามารถระบุที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมอิสลามได้

1.2. แบบทดสอบก่อนเรียน

1.2.1. แบบทดสอบปรนัย จำนวน 5 ข้อ

1.3. เนื้อหาบทเรียน พัฒนาการของจักรวรรดิอิสลาม

1.3.1. สมัยกาหลิบ 4 พระองค์แรก

1.3.2. สมัยราชวงศ์อุมัยยะฮ์

1.3.3. สมัยราชวงศ์อับบาซียะฮ์

1.4. สรุปเนื้อหาบทเรียน

1.5. แบบทดสอบหลังเรียน

1.5.1. แบบทดสอบปรนัย จำนวน 10 ข้อ

2. บทที่ 5 อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชีย

2.1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

2.1.1. สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบันได้

2.2. แบบทดสอบก่อนเรียน

2.2.1. แบบทดสอบปรนัย จำนวน 5 ข้อ

2.3. เนื้อหาบทเรียนอิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชีย

2.3.1. ด้านศาสนาและลัทธิความเชื่อ

2.3.2. ด้านอักษรศาสตร์

2.3.3. ด้านศิลปวิทยาการและภูมิปัญญา

2.4. สรุปเนื้อหาบทเรียน

2.5. แบบทดสอบหลังเรียน

2.5.1. แบบทดสอบปรนัย จำนวน 10 ข้อ

3. บทที่6 มรดกโลกทางวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย

3.1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

3.1.1. สามารถระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียได้

3.2. แบบทดสอบก่อนเรียน

3.2.1. แบบทดสอบปรนัย จำนวน 5 ข้อ

3.3. เนื้อหาบทเรียนที่ 1แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออก

3.3.1. ตัวอย่างแหล่งมรดกโลกในจีน

3.3.2. ตัวอย่างแหล่งมรดกโลกในญี่ปุ่น

3.3.3. ตัวอย่างแหล่งมรดกโลกในเกาหลีใต้

3.4. เนื้อหาบทเรียนที่ 2 แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเอเชียใต้

3.4.1. ตัวอย่างแหล่งมรดกโลกในอินเดีย

3.4.2. ตัวอย่างแหล่งมรดกโลกในปากีสถาน

3.4.3. แหล่งมรดกโลกในเนปาล

3.4.4. ตัวอย่างแหล่งมรดกโลกในศรีลังกา

3.5. เนื้อหาบทเรียนที่ 3 แหล่งมรดกโลกาทงวัฒนธรรมในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

3.5.1. แหล่งมรดกโลกในจอร์แดน

3.5.2. แหล่งมรดกโลกในอิรัก

3.5.3. แหล่งมรดกโลกในอัฟกานิสถาน

3.6. เนื้อหาบทเรียนที่ 4 แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเอเชียกลาง

3.6.1. ตัวอย่างแหล่งมรดกโลกในอาร์เมเนีย

3.6.2. แหล่งมรดกโลกในอาเซอร์ไบจาน

3.6.3. ตัวอย่างแหล่งมรดกโลกในจอร์เจีย

3.6.4. แหล่งมรดกโลกในคาซัคสถาน

3.7. สรุปเนื้อหาบทเรียน

3.8. แบบทดสอบหลังเรียน

3.8.1. แบบทดสอบปรนัย จำนวน 10 ข้อ

4. การวิเคราะห์ Analye

4.1. กลุ่มผู้เรียน

4.1.1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

4.2. ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน

4.2.1. นักเรียนไม่สามารถ วิเคราะห์ แยกเเยะ และอธิบายแหล่งอารยธรรมเอเชียได้

4.2.2. นักเรียนไม่สามารถระบุชื่อแหล่งมรดกโลกทางอารยธรรมนั้นได้

4.3. วัตถุประสงค์บทเรียน

4.3.1. บทที่ 1 สามารถระบุที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมจีนได้

4.3.2. บทที่ 2 สามารถระบุที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมอินเดียได้

4.3.3. บทที่ 3 สามารถระบุที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้

4.3.4. บทที่4 สามารถระบุที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมอิสลามได้

4.3.5. บทที่ 5 สามารถวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบันได้

4.4. เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

4.4.1. 1. แหล่งอารยธรรมจีน

4.4.2. 2. แหล่งอารยธรรมอิเดีย

4.4.3. 3. แหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

4.4.4. 4. แหล่งอารยธรรมอิสลาม

4.4.5. 5. อิทธิพลของอารยธรรมโบราณที่มีต่อภูมิภาคเอเชีย

4.4.6. 6. มรดกโลกทางวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย

5. ผู้จัดทำ

5.1. นาย จิระศักดิ์ นำสม

5.2. รหัสนักศึกษา 60031030128 คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา section02

6. บทที่ 1 แหล่งอารยธรรมจีน

6.1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

6.1.1. สามารถระบุที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมจีนได้

6.2. แบบทดสอบก่อนเรียน

6.2.1. แบบทดสอบปรนัย จำนวน 5 ข้อ

6.3. เนื้อหาบทเรียนที่ 1 อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์

6.3.1. ยุคหินเก่า

6.3.2. ยุคหินกลาง

6.3.3. ยุคหินใหม่

6.3.4. ยุคโลหะ

6.4. เนื้อหาบทเรียนที่ 2 อารยธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร์

6.4.1. สมัยราชวงศ์ชาง

6.4.2. สมัยราชวงศ์โจว

6.4.3. สมัยราชวงศ์ฉินหรือจิ๋น

6.4.4. สมัยราชวงศ์ฮั่น

6.4.5. สมัยราชวงศ์ถัง

6.4.6. สมัยราชวงศ์ซ่งหรือซ้อง

6.4.7. สมัยราชวงศ์หงวน

6.4.8. สมัยราชวงศ์หมิง

6.4.9. สมัยราชวงศ์ชิง

6.4.10. สมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยและสาธารณรัฐ ประชาชน (คอมมิวนิสต์)

6.5. สรุปเนื้อหาบทเรียน

6.6. แบบทดสอบหลังเรียน

6.6.1. แบบทดสอบปรนัย จำนวน 10 ข้อ

7. บทที่ 2 แหล่งอารยธรรมอินเดีย

7.1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

7.1.1. สามารถระบุที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมอินเดียได้

7.2. แบบทดสอบก่อนเรียน

7.2.1. แบบทดสอบปรนัย จำนวน 5 ข้อ

7.3. เนื้อหาบทเรียนที่ 1 อารยธรรมอินเดียสมัยก่อนประวัติศาสตร์

7.3.1. ยุคหินเก่า

7.3.2. ยุคหินกลาง

7.3.3. ยุคหินใหม่

7.3.4. ยุคโลหะ

7.4. เนื้อหาบทเรียนที่ 2 อารยธรรมอินเดียสมัยประวัติศาสตร์

7.4.1. สมัยราชวงศ์เมารยะ

7.4.2. สมัยราชวงศ์คุปตะ

7.4.3. สมัยแตกแยกและอ่อนแอ

7.4.4. สมัยสุลต่านแห่งเดลีหรือราชวงศ์มัมลูก

7.4.5. สมัยอังกฤษปกครองอินเดีย

7.4.6. สมัยอินเดียได้รับเอกราช

7.4.7. สมัยแบ่งออกเป็นบังกลาเทศ

7.5. สรุปเนื้อหาบทเรียน

7.6. แบบทดสอบหลังเรียน

7.6.1. แบบทดสอบปรนัย จำนวน 10 ข้อ

8. บทที่ 3 แหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

8.1. วัตถุประสงค์การเรียนรู้

8.1.1. สามารถระบุที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียได้

8.2. แบบทดสอบก่อนเรียน

8.2.1. แบบทดสอบปรนัย จำนวน 5 ข้อ

8.3. เนื้อหาบทเรียน อารยธรรมเมโสโปเตเมียสมัยประวัติศาสตร์

8.3.1. สมัยอาณาจักรสุเมเรีย

8.3.2. สมัยอาณาจักรบาบิโลเนียเก่า

8.3.3. สมัยจักรวรรดิอัสซีเรีย

8.3.4. สมัยอาณาจักรคาลเดียนหรือมาบิโลเนียใหม่

8.4. สรุปเนื้อหาบทเรียน

8.5. แบบทดสอบหลังเรียน

8.5.1. แบบทดสอบปรนัย จำนวน 10 ข้อ