MODEL OBJEKTIF TYLER & TABA, STENHOUSE, KSSM (1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MODEL OBJEKTIF TYLER & TABA, STENHOUSE, KSSM (1) by Mind Map: MODEL OBJEKTIF TYLER & TABA, STENHOUSE, KSSM (1)

1. MODEL OBJEKTIF

1.1. Secara formatif dan sumatif

2. PENILAIAN

2.1. MODEL PROSES

2.1.1. Menilai secara kritis mengikut konteks pengajaran.

2.2. KSSM

2.2.1. Berdasarkan pentaksiran disuratkkan dalam DSKP sebagai Standard Prestasi

3. GURU

3.1. MODEL OBJEKTIF

3.1.1. Merancang PdP berdasarkan objektif pembelajaran

3.2. MODEL PROSES

3.2.1. Merancang PdP berdasarkan garis panduan aktiviti

3.3. KSSM

3.3.1. Guru sebagai fasilitator

3.3.2. Guru mentafsir objektif yang telah digariskan

3.3.3. Guru merancang segala proses PdP dan aktiviti pembelajaran selaras dengan kurikulum.

4. CIRI-CIRI

4.1. MODEL OBJEKTIF

4.1.1. Kurikulum terikat dengan matapelajaran dan peperiksaan

4.1.2. Perlu mencapai objektif dan hasil pembelajaran

4.1.3. Berdasarkan keperluan murid

4.1.4. Sistematik

4.2. MODEL PROSES

4.2.1. Lebih mementingkan kepada cara pelaksanaan guru

4.3. KSSM

4.3.1. Ciri-ciri/Kerangka KSSM :

4.3.1.1. Komunikasi

4.3.1.2. Kerohanian, sikap dan nilai

4.3.1.3. Kemanusiaan

4.3.1.4. Keterampilan Diri

4.3.1.5. Perkembangan Fizikal dan Estetika

4.3.1.6. Sains dan Teknologi

5. FOKUS

5.1. MODEL OBJEKTIF

5.1.1. Hasil Pembelajaran

5.2. MODEL PROSES

5.2.1. Proses Menjalani Pengalaman Pembelajaran

5.3. KSSM

5.3.1. Pembangunan Modal Insan

5.3.2. Penghasilan pelajar celik minda

5.3.3. Pembentukan pelajar yang menguasai ilmu, kemahiran dan matlamat

5.3.4. Menerapkan nilai manusiawi dalam proses PdP

6. KANDUNGAN

6.1. MODEL OBJEKTIF

6.1.1. Pemilihan kandungan berdasarkan objektif dan matlamat (Tidak terikat dengan subjek)

6.2. MODEL PROSES

6.2.1. Pemilihan berdasarkan kandungan apa yang akan dipelajari

6.3. KSSM

6.3.1. Pemilihan kandungan berdasarkan objektif dan kandungan apa yang akan dipelajari