Test MobiCard

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Test MobiCard by Mind Map: Test MobiCard

1. Quản lý cấu hình dự án

2. Quản lý nhà cung cấp

2.1. CRUD

2.1.1. Filter theo UI

2.2. Sửa , xóa

2.2.1. Xử lý ràng buộc dữ liệu (khi có dữ liệu ở bản ghi khác thì k được xóa hay sửa)

3. Quản lý mệnh giá sản phẩm

3.1. CRUD

3.1.1. Filter theo UI

3.2. Sửa , xóa

3.2.1. Xử lý ràng buộc dữ liệu (khi có dữ liệu ở bản ghi khác thì k được xóa hay sửa)

4. Quản lý loại sản phẩm

4.1. CRUD

4.1.1. Filter theo UI

4.2. Sửa , xóa

4.2.1. Xử lý ràng buộc dữ liệu (khi có dữ liệu ở bản ghi khác thì k được xóa hay sửa)

5. OTP

5.1. Send SMS ( send OTP)

5.1.1. Mã OTP phải là 4 số

5.1.2. Cấu trúc đúng với template của nhà mạng

5.1.3. Giờ đúng với giờ địa phương

5.2. Verify

5.2.1. Check mã OTP

5.2.2. Thông báo chính xác khi sai mã OTP

6. Quản lý vai trò

6.1. CRUD

6.2. Check vai trò khi vào các màn hình cần kiểm duyệt vai trò trên hệ thống

7. Quản lý báo cáo

7.1. Thông tin các đại lý

7.1.1. Sort theo UI

7.2. Bán hàng chi tiết

7.2.1. Sort theo UI

7.3. Chi tiết tiền nạp của đại lý

7.3.1. Sort theo UI

7.4. Xuất tồn theo sản phẩm

7.4.1. Sort theo UI

8. Quản lý đơn nạp tiền

8.1. Nhân viên tạo đơn nạp tiền cho đại lý

8.1.1. Lưu logs

8.1.2. Show số dư cối kì của đại lý

8.2. Agency tạo đơn nạp tiền và gửi cho đại lý

8.2.1. Lưu logs

8.2.2. Show số dư cối kì của đại lý

8.3. Sửa đơn nạp tiền

8.3.1. Lưu logs

8.3.2. Không được sửa đơn của đại lý gửi lên

8.3.3. Show số dư cối kì của đại lý

8.4. Từ chối đơn nạp tiền

8.4.1. Lưu logs

8.5. Duyệt đơn nạp tiền

8.5.1. Lưu logs

8.5.2. Tăng số dư cuối kì

8.5.3. Update biến động số dư

8.6. Danh sách, chi tiết đơn nạp tiền

8.6.1. Filter theo UI

8.6.2. Show biến động số dư ở danh sách

9. Quản lý chính sách

9.1. CRUD

9.2. Ưu tiên

9.2.1. Số 1: Mới nhất, và riêng theo đại lý

9.2.2. Số 2 : Mới nhất và chung cho tất cả đại lý

10. Quản lý đơn hàng

10.1. Nhân viên tạo đơn hàng cho đại lý

10.1.1. Lưu logs

10.1.2. show số dư cối kì của đại lý

10.1.3. Tinh chiết khấu theo chính sách

10.2. Agency tạo đơn hàng và gửi cho đại lý

10.2.1. Lưu logs

10.2.2. Show số dư cối kì của đại lý

10.3. Sửa đơn hàng

10.3.1. Lưu logs

10.3.2. Show số dư cối kì của đại lý

10.3.3. Không được sửa đơn của đại lý gửi lên

10.3.4. Tính chiết khấu theo chính sách

10.4. Chi tiết đơn hàng. Danh sách đơn hàng ( filter theo UI)

10.5. Lịch sử đơn hàng

10.6. Từ chối đơn hàng

10.6.1. Lưu logs

10.7. Duyệt đơn hàng

10.7.1. Kiểm tra số dư cuối kì

10.7.2. Kiểm tra hàng tồn kho

10.7.3. Bán hàng

10.7.4. Lưu logs

10.8. Danh sách , chi tiết đơn hàng

10.8.1. Filter theo UI

10.9. Xuất hàng Excel

10.9.1. Mã hóa mã pin theo key của đại lý

10.9.2. Đặt mật khẩu cho file excel theo key của đại lý

10.10. Xuất hàng API

10.10.1. Giải mã của phase 1 sau đó mã hóa theo key của đại lý

11. Quản lý phiếu nhập

11.1. Danh sách theo từng lần import

11.2. Danh sách theo từng sheet

11.3. Tính tổng tiền sau chiết khấu

11.4. Khóa và mở khóa từng line(sheet)

11.5. Khóa và mở khóa từng phiếu nhập

12. Quản lý nhân viên

12.1. CRUD tài khoản

12.1.1. Kiểm tra trùng tài khoản, email

12.1.2. Không được xóa tk đã duyệt

12.2. Duyệt tài khoản

12.3. Khóa tài khoản

13. Quản lý đại lý

13.1. List đại lý đối chiều với phase 1

13.2. Hiển thị rõ 2 loại holder và operator

13.3. Không cho phép sửa, xóa chỉ cho phép xem , chi tiết

14. Quản lý kho hàng

14.1. List sản phẩm theo vendor,amount,from,to,status

14.2. Lịch sử nhập hàng

14.3. Cảnh báo tồn kho

15. Log out

15.1. Thêm API cho logout + lưu logs

16. Nhập hàng

16.1. Check duplicate pin và serial

16.2. Check duplicate code ( từ đấy tạo ra phiếu nhập)

17. Login

17.1. Hỏi BA về việc agency login phase 1 và export API + Excel ở order

17.2. Kiểm tra lock / unlock

17.3. Kiểm tra draft / approved

17.4. Thông báo chính xác khi sai tài khoản

18. Change password

18.1. Send OTP

18.2. Verify OTP

18.3. Update new password

19. Forgot password

19.1. Send OTP

19.2. Verify OTP

19.3. Update new password

20. Login

20.1. Kiểm tra lock/unlock

20.2. Kiểm tra approved

20.3. Kiểm tra login với subdomain của đại lý và sale

20.4. Thông báo chính xác khi sai tài khoản

21. Logout

21.1. Thêm API cho logout + lưu logs

22. Nhập hàng bằng excel

22.1. Thảo luận với BA lên cho phép agency nhập hàng bằng excel

22.2. Check duplicate pin và serial

22.3. Check duplicate code ( từ đấy tạo ra phiếu nhập)

23. Nhập hàng bằng API

23.1. API tự động cho việc xuất hàng api ở order thuộc phase 1

24. Quản lý đại lý

24.1. Danh sách, chi tiết đại lý ( k thấy BA có yêu cầu filter)

24.2. Thêm mới

24.2.1. System được tạo holder và operator

24.2.2. Holder chỉ được tạo operator

24.2.3. Operator chỉ được tạo nhân viên

24.3. Sửa

24.4. Duyệt + khóa

25. Quản lý sale

25.1. Thêm mới

25.1.1. Chỉ có opertor được tạo tài khoản cho sale

25.2. Danh sách

25.2.1. System

25.2.2. Holder

25.2.3. Operator

25.3. Sửa

25.4. Duyệt + khóa

26. Quản lý vai trò

26.1. CRUD

26.2. Check vai trò khi vào các màn hình cần kiểm duyệt vai trò trên hệ thống

27. OTP

27.1. Send SMS ( send OTP)

27.1.1. Mã OTP phải là 4 số

27.1.2. Cấu trúc đúng với template của nhà mạng

27.1.3. Giờ đúng với giờ địa phương

27.2. Verify

27.2.1. Check mã OTP

27.2.2. Thông báo chính xác khi sai mã OTP

28. Quản lý phiếu nhập

28.1. Danh sách theo từng lần import

28.2. Danh sách theo từng sheet

28.3. Tính tổng tiền sau chiết khấu

28.4. Khóa và mở khóa từng line(sheet)

28.5. Khóa và mở khóa từng phiếu nhập

29. Quản lý đơn hàng

29.1. Tạo mới

29.1.1. Show số dư cuối kì

29.1.2. Show tiền theo chiết khấu

29.1.3. Lưu logs

29.2. Danh sách

29.2.1. BA không báo filter

29.2.2. Xuất biến động số dư

29.3. Chi tiết

29.3.1. Xuất biến động số dư

29.4. Gửi, Sửa

29.4.1. Lưu logs

29.5. Xóa

30. Quản lý đơn nạp tiền

30.1. Tạo mới

30.1.1. Lưu logs

30.2. Danh sách

30.2.1. Filter như UI

30.2.2. Xuất biến động số dư

30.3. Chi tiết, Sửa

30.4. Gửi, Sửa

30.4.1. Lưu logs

31. Quản lý kho hàng

31.1. List sản phẩm theo vendor,amount,from,to,status

31.2. Lịch sử nhập hàng

31.3. Cảnh báo tồn kho

32. Bán hàng

32.1. Tạo mới

32.1.1. Bán hàng của đại lý

32.1.2. Mua hàng trực tiếp trên BO

32.2. In

32.2.1. In nhiệt

32.2.2. In pdf

32.2.3. In excel

32.3. Lịch sử giao dịch

33. Báo cáo

33.1. Nhân viên

33.1.1. Báo cáo theo nhân viên

33.1.2. Báo cáo chi tiết theo ngày

33.1.3. Báo cáo chi tiết theo sản phẩm

33.1.4. Báo cáo tổng hợp

33.2. Đại lý

33.2.1. Báo cáo theo nhân viên

33.2.2. Báo cáo chi tiết theo ngày

33.2.3. Báo cáo chi tiết theo sản phẩm

33.2.4. Báo cáo tổng hợp