“Retort Box” เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในอุตสาหกรรมครัวเรือน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
“Retort Box” เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในอุตสาหกรรมครัวเรือน by Mind Map: “Retort Box” เครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำในอุตสาหกรรมครัวเรือน

1. ด้านความคิด

1.1. ได้ความรู้เเละความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงออกเเบบ ที่ทำให้สร้างนวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้ออาหารระบบพ่นน้ำ ในอุตสาหกรรมครัวเรือนขึ้นมาได้

2. ด้านทักษะ

2.1. ได้ทักษะในด้านความคิดเชิงออกเเบบ ที่จัดทำออกเเบบสร้างสรรค์วัตกรรมขึ้นมา ให้ประสบห์ความสำเร็จอย่างสูง

3. ด้านความรู้

3.1. ไฟฟ้าที่ใช้ควบคุมระบบ

3.2. อุณหภูมิที่สามารถฆ่าเชื้อได้

3.3. เชื้อโรค จุลินทรีย์