สมัครเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th/pr

การสมัครเรียนต่อ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมัครเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th/pr by Mind Map: สมัครเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ www.nsru.ac.th/pr

1. สาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก รอบสอง วันนี้ - 27 ธ.ค. 2562)

1.1. คณะครุศาสตร์

1.1.1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

1.1.2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

1.1.3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1.1.4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1.1.5. สาขาวิชาภาษาไทย

1.1.6. สาขาวิชาสังคมศึกษา

1.1.7. สาขาวิชาพลศึกษา

1.1.8. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

1.2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.2.1. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

1.2.2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1.2.3. สาขาวิชาภาษาไทย

1.2.4. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

1.2.5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

1.2.6. รัฐศาสตรบัณฑิต

1.2.7. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

1.2.8. สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง

1.2.9. นิติศาสตรบัณฑิต

1.2.10. สาขาวิชาศิลปศึกษา

1.2.11. สาขาวิชาประวัติศาสตร์

1.2.12. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ

1.3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.3.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

1.3.2. สาขาวิชาฟิสิกส์

1.3.3. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

1.3.4. สาขาวิชาเคมี

1.4. คณะวิทยาการจัดการ

1.4.1. สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

1.4.2. นิเทศศาสตรบัณฑิต

1.5. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1.5.1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)

1.5.2. สาขาวิชาการออกแบบ

2. สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก วันนี้ - 5 มิ.ย. 2563

2.1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.1.1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2.1.2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2.1.3. สาขาวิชาเคมี

2.1.4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

2.1.5. สาขาวิชาชีววิทยา

2.1.6. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1.7. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

2.1.8. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

2.1.9. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

2.1.10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ

2.1.11. สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล

2.2. คณะวิทยาการจัดการ

2.2.1. สาขาวิชาการตลาด

2.2.2. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

2.2.3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2.2.4. สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน 4 ปี)

2.2.5. สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน 4 ปี)

2.2.6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)

2.2.7. บัญชีบัณฑิต

2.2.8. บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน 4 ปี)

2.2.9. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

2.3. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2.3.1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

2.3.2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

2.3.3. แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

2.3.4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

2.3.5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร

2.3.6. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

2.3.7. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

2.3.8. แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม

2.3.9. สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

2.3.10. สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี)

2.3.11. สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม

2.3.12. สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม