نقشۀ ذهنی از کارآفرینی

مقدمه ای بر کارآفرینی ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
نقشۀ ذهنی از کارآفرینی by Mind Map: نقشۀ ذهنی از کارآفرینی

1. کارآفرینان

1.1. چرا افراد کارآفرین می شوند؟

1.1.1. تمایل دارند رئیس خودشان باشند.

1.1.2. متمایل به دنبال کردن ایده های متعلق به خود هستند.

1.1.3. پاداش ها و دریافت های مالی.

1.2. خصیصه ها

1.2.1. داشتن اشتیاق برای کسب و کار و تجارت

1.2.2. متمرکز بر محصول و مشتری

1.2.3. سرسختی با وجود عدم موفقیت و شکست

1.2.4. هوش اجرایی بالا

1.3. روایات متداول

1.3.1. کارآفرینان متولد می شوند، ساخته نمی شوند.

1.3.2. کار آفرینان ریسک پذیری بالا دارند.

1.3.3. کارآفرینان در درجه اول توسط پول انگیزه پیدا می کنند.

1.3.4. کارآفرینان باید جوان و پرانرژی باشند.

1.3.5. کارآفرینان عاشق کانون توجه هستند.

1.4. تغییرات جمعیت شناختی

1.4.1. زنان کارآفرین: در حالی که مردان بیشتر از زنان اقدام به شروع یک کسب و کار می کنند ، تعداد مشاغل متعلق به زنان در حال افزایش است.

1.4.2. کارآفرینان باتجربه: تعداد سالمندان و افراد مجربی که اقدام به شروع یک کسب و کار می کنند، قابل توجه و رو به رشد می باشد.

1.4.3. عصر کارآفرینی: تمایل به دنبال کردن یک شغل و حرفه در قالب کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید در عصر حاضر بسیار بالا می باشد.

2. درباره کارآفرینی

2.1. تعاریف

2.1.1. تعریف آکادمیک

2.1.1.1. فرایندی است که افراد بدون توجه به منابعی که در حال حاضر کنترل می کنند، فرصت ها را دنبال می کنند.

2.1.2. تعریف عامیانه

2.1.2.1. هنر تبدیل و تنظیم یک ایده به کسب و کار.

2.2. کارآفرینی سازمانی

2.2.1. بنگاه های کارآفرین: فعال ، مبتکر ، ریسک پذیر

2.2.2. بنگاه های محافظه کار: بیشتر دارای وضعیت صبر و مشاهده، ابتکار و خلاقیت کم، مخالف ریسک

3. فرایند کارآفرینی

3.1. تأثیر اقتصادی بنگاههای کارآفرینی

3.1.1. نوآوری: فرایند ایجاد یک چیز جدید، که در مرکزیت و اساس پروسه کارآفرینی میباشد.

3.1.2. اشتغال زایی: پدید آمدن مشاغل کوچک و بازار کار جدید برای آنها

3.2. تأثیر بنگاه کارآفرینی بر جامعه و بنگاههای بزرگ

3.2.1. تأثیر بر شرکت های بزرگ: یک بنگاه کارآفرین تمام مدل های تجاری خود را بر محور تولید محصولات و خدمات بنا کرده است که به شرکت های بزرگتر کمک میکند تا کارآمدتر و مؤثرتر واقع شوند.

3.2.2. تاثیر بر جامعه: بنگاه های کارآفرین دارای تاثیرات مشهود و قابل توجه بر جامعه هستند.

3.3. فرایند کارآفرینی از چهار مرحله تشکیل شده است

3.3.1. تصمیم به کارآفرین شدن.

3.3.2. توسعه دادن ایده های موفق تجاری.

3.3.3. انتقال از یک ایده به یک بنگاه (شرکت، موسسه) کارآفرینی.

3.3.4. مدیریت و رشد بنگاه کارآفرینی.