หน่วยที่ 3 การให้เหตุผลและการตัดสินใจ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
หน่วยที่ 3 การให้เหตุผลและการตัดสินใจ by Mind Map: หน่วยที่ 3 การให้เหตุผลและการตัดสินใจ

1. การให้เหตุผล

1.1. ความหมาย

1.1.1. การนำข้อความที่เป็นเหตุมาวิเคราะห์และแจกแจงความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดข้อความใหม่

1.2. ลักษณะ

1.2.1. การให้เหตุผลแบบอุปนัย

1.2.1.1. อาศัยข้อสังเกตและผลการทดลอง

1.2.2. การให้เหตุผลแบบนิรนัย

1.2.2.1. อาศัยความเชื่อ ข้อตกลง บทนิยาม

1.3. การตรวจสอบความสมเหตุสมผล

1.3.1. วาดภาพตามสมมติฐานที่เป็นไปได้ ถ้าทุกกรณีแสดงผลตามที่กำหนด จะถือว่า สมเหตุสมผล

2. การตัดสินใจ

2.1. รูปแบบ

2.1.1. การตัดสินใจเชิงพฤติกรรม

2.1.1.1. มีกระบวนการเป็นลำดับขั้นตอน

2.1.2. การตัดสินใจแบบคลาสสิก

2.1.2.1. มีลำดับขั้นตอนเริ่มจากความพึงพอใจ

2.2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ

2.2.1. หมวกสีขาว

2.2.1.1. ข้อเท็จจริง

2.2.2. หมวกสีแดง

2.2.2.1. อารมณ์และความรู้สึก

2.2.3. หมวกสีฟ้า

2.2.3.1. ควบคุมความคิดทั้งหมด

2.2.4. หมวกสีเหลือง

2.2.4.1. การคิดเชิงบวก

2.2.5. หมวกสีเขียว

2.2.5.1. ความคิดใหม่ๆ และวิธีการใหม่ๆ

2.2.6. หมวกสีดำ

2.2.6.1. เป็นธรรมชาติ

2.3. ขั้นตอน

2.3.1. ทำความเข้าใจอย่างชัดเจน

2.3.2. วิเคราะห์ลักษณะของปัญหา

2.3.3. ตรวจสอบทางเลือกในการแก้ปัญหา

2.4. เทคนิคการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการตัดสินใจ

2.4.1. การระดมสมอง

2.4.2. การใช้เกณฑ์ของกลุ่ม

2.4.3. เทคนิคเดลฟาย

2.4.4. การแสดงบทบาทของผู้ร้าย

2.4.5. การสืบค้นโดยการสนทนา

2.5. ประเภทของปัญหา

2.5.1. ปัญหาวิกฤต

2.5.1.1. เร่งด่วน

2.5.2. ปัญหาไม่วิกฤต

2.5.2.1. แก้ไข ไม่เร่งด่วน

2.5.3. ปัญหาที่เป็นโอกาส

2.5.3.1. ศักยภาพความสำเร็จ

2.6. สถานการณ์ของการตัดสินใจ

2.6.1. ภายใต้ความแน่นอน

2.6.1.1. ผู้ตัดสินมีข้อมูลเพียงพอ

2.6.2. ภายใต้ความเสี่ยง

2.6.2.1. ผู้ตัดสินคาดคะเนโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้

2.6.3. ภายใต้ความไม่แน่นอน

2.6.3.1. คาดการณ์ผลลัพธ์และโอกาสไม่ได้

3. การโต้แย้ง

3.1. โครงสร้าง

3.1.1. ข้อสรุป

3.1.2. เหตุผล

3.2. กระบวนการ

3.2.1. การตั้งประเด็นในการโต้แย้ง

3.2.2. การค้นหาข้อสนับสนุนทรรศนะของตน

3.2.3. เรียบเรียงข้อสนับสนุน

3.2.4. ชี้จุดอ่อนทรรศนะของฝ่ายตรงข้าม

3.3. การวินิจฉัยเพื่อตัดสินข้อโต้แย้ง

3.3.1. พิจารณาเนื้อหาสาระที่โต้แย้ง

3.3.2. ใช้ดุลพินิจในคำโต้แย้งของทั้งสองฝ่าย

3.4. ข้อควรสังเกต

3.4.1. ทำให้มีความคิดที่กว้างไกลขึ้น

3.4.2. ไม่กำหนดระยะเวลา วิธีการ

3.4.3. การโต้แย้งแตกต่างจากการโต้เถียง

3.5. ข้อควรระวัง

3.5.1. หลักเลี่ยงการใช้อารมณ์

3.5.2. มีมารยาท ใช้คำสุภาพ

3.5.3. เลือกประเด็นที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์