ปฏิบัติการที่ 4 สมดุลกรดเบส pH และสารละลายบัฟเฟอร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่ 4 สมดุลกรดเบส pH และสารละลายบัฟเฟอร์ by Mind Map: ปฏิบัติการที่ 4 สมดุลกรดเบส pH และสารละลายบัฟเฟอร์

1. ค่า pH

1.1. pH < 7 เป็นกรด

1.2. pH = 7 เป็นกลาง

1.3. pH > 7 เป็นเบส

2. การแตกตัวเป็นไอออนได้เองของน้ำ

2.1. สารประกอบที่ทำหน้าที่ได้ทั้งกรด-เบส เรียกว่า แอมโฟเทอริก

2.2. Kw คือค่าคงที่สมดุลของการแตกตัวได้เองของน้ำ

2.3. Ka เป็นค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อน

2.4. Kb เป็นค่าคงที่การแตกตัวของเบสอ่อน

3. สมดุลกรด-เบส

3.1. การทำปฏิกิริยาที่ไม่สมบูรณ์ของกรดกับเบส ซึ่งสามารถแปรผันกลับได้

4. Bronsted and Lowry

4.1. กรด เป็นสารที่ให้โปรตอน

4.2. เบส เป็นสารที่รับโปรตอน

5. เกลือเบส

5.1. เบส เช่น แอมโมเนีย

5.2. เกลือเบส เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์

6. สารละลายบัฟเฟอร์

6.1. เมื่อเติมเกลือของกรดอ่อนลงไปในสารละลายกรดอ่อนชนิดนั้นๆ จะได้สารละลายบัฟเฟอร์ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง pH เมื่อเติมกรดหรือเบสลงไป

7. สารเคมี

7.1. กรดไฮโดรคลอริก 0.01 M, 0.1 M, 0.5 M, 1 M

7.2. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.01 M, 0.1 M, 0.2 M, 0.5, 1 M

7.3. กรดอะซิติก 0.01 M, 0.1 M, 1 M

7.4. แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ 0.01 M, 0.1 M, 1 M

7.5. โซเดียมคลอไรด์ 0.1 M

7.6. โซเดียมคาร์บอเนต 0.1 M

7.7. Indicator Solution

7.8. น้ำกลั่น