ปฏิบัติการเคมีทั่วไป2 เรื่องค่าคงที่ผลคูณการละลายและความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป2 เรื่องค่าคงที่ผลคูณการละลายและความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ by Mind Map: ปฏิบัติการเคมีทั่วไป2 เรื่องค่าคงที่ผลคูณการละลายและความสามารถในการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

1. วัตถุประสงค์

1.1. เพื่อหาค่าคงที่ผลคูณการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

1.2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของไออนร่วมที่มีต่อสมดุลการละลายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์

2. อุปกรณ์

2.1. ขวดรูปชมพู่

2.2. บิวเรต

2.3. กรวยแก้วและกระดาษกรองเบอร์1

2.4. ปิเปต ขนาด5ลูกบาศก์เซนติเมตรและ25ลูกบาศก์เซนติเมตร

2.5. บีกเกอร์ขนาด250ลูกบาศก์เซนติเมตร

2.6. กระบอกตวงขนาด10ลูกบาศก์เซนติเมตร

3. บทนำ

3.1. ค่าKspในสารละลายของเกลือที่ละลายน้ำได้น้อยมีค่าเท่ากับผลคูณของความเข้มข้นของไอออน แต่ละชนิดยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลของไอออนนั้น และการละลายของเกลือจะลดลงถ้าเพิ่มความเข้มข้นของไอออนบวกและไอออนลบที่เรียกว่าไอออนร่วมลงไป เพราะจะทำให้สมดุลของการละลายเกิดการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับมาทางซ้ายมากขึ้น เป็นไปตามหลักของเลอชาเตอลิเยร์

4. วิธีการการทดลอง

4.1. ตอนที่1 เตรียมสารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในน้ำกลั่น

4.2. ตอนที่2 การหาความสามารถในการละลายหรือการละลายได้องแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ในการละลายอิ่มตัวแคลเซียมไฮดรอกไซด์

4.3. ตอนที่3 ผลของไอออนร่วมต่อค่าคงที่ต่อการละลาย

5. สารเคมี

5.1. สารละลายอิ่มตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เตรียมโดยการละลายแคลเซียมไซด์3กรัมในน้ำ1ลิตร

5.2. สารละลายกรดเจือจางความเข้มข้น0.001โมลต่อมิตร

5.3. สารละลายฟินอล์ฟธาลีน

5.4. ผงแคลเซียมคลอไรด์