Sole

by O. Prussak

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sole by Mind Map: Sole

1. Budowa soli

1.1. Sole są zbudowane z kationów matalu (lub amonu) i anionów reszty kwasowej, a pomiędzy nimi są wiązania jonowe

1.2. wzór ogólny m n Mn (R)m m- wartościowość metalu M- kation metalu (amonu) n- wartość reszty kwasowej R- anion reszty kwasowej

2. Podział soli

2.1. Ze względu na budowę

2.1.1. *obojętne Kationy metalu i aniony reszty kwasowej -NH4Cl -Na2S

2.1.2. *wodorosole Kationy metalu i atom/atomy wodoru związane z resztą kwasową -KHCO3 -NaHSO4

2.1.3. *hydroksosole Kationy metalu, aniony reszty kwasowej oraz aniony wodorotlenkowe -CaCl(OH) -AlSO4(OH)

2.2. Ze wzgl. na rodzaj kwasu

2.2.1. *tlenowe -Na2SO4 -K2CO3

2.2.2. *beztlenowe| -MgI2 -Na2S

2.3. Ze wzgl. na rozpuszczalność w wodzie

2.3.1. *dobrze rozpuszczalne w wodzie -CuSo -K2SO4

2.3.2. *trudno rozpuszczalne -Ba4(PO4)2 -Fe2S3

2.3.3. *słabo rozpuszczalne -PbCl2 -CaSO4

2.4. Ze wzgl. na rodzaj kationów i anionów

2.4.1. *proste Jeden rodzaj kationów i anionów -MgCO3 -Na2S

2.4.2. *podwójne Dwa rodzaje kationów lub anionów -MgAl2(SO4)4 -Pb2Cl2CO3

2.4.3. *wielokrotne Trzy i więcej rodzai kationów lub anionów (minerały) -Mg3Si2O5(OH)4 -Ca2Mg5Si8O22(OH)2

3. Nazewnictwo

3.1. sole obojętne

3.1.1. Do nazwy reszty kwasu dodajemy nazwę metalu -beztlenowe "-ek" -tlenowe "-an"

3.1.2. Fluorek, azotan (III)

3.2. wodorosole

3.2.1. Nazwa anionu z przedrostkiem "wodoro-" +nazwa kationu

3.2.2. wodorosiarczan (VI) sodu

3.3. hydrososole

3.3.1. Między nazwą kationu a anionu dajemy słowo "wodorotlenek"

3.3.2. chlorek wodorotlenek wapnia

4. Metody otrzymywania

4.1. kwas z zasadą (reakcja zobojętniania)

4.1.1. wodorotlenek + kwas -> sól + woda

4.1.2. 2 NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2 H2O

4.2. reakcja syntezy

4.2.1. metal + niemetal -> sól kwasu beztlenowego

4.2.2. 2 Na + Cl2 -> 2 NaCl

4.3. tlenek metalu z tlenkiem niemetalu

4.3.1. tlenek metalu (zasadowy) + tlenek niemetalu (kwasowy) -> sól kwasu tlenowego

4.3.2. K2O + CO2 -> K2CO3

4.4. zasada z tlenkiem kwasowym

4.4.1. wodorotlenek + tlenek niemetalu (kwasowy) -> sól kwasu tlenowego + woda

4.4.2. 2 KOH + SO3 -> K2SO4 + H20

4.5. metal z kwasem

4.5.1. metal (bardziej aktywny od wodoru) + kwas -> sól + wodór|

4.5.2. Zn + 2 HCl -> ZnCl2 + H2|

4.6. metal z solą

4.6.1. metal1 + sól1 -> sól2 + metal2

4.6.2. Fe + Ni(NO3)2 -> Fe(NO3)2 + Ni

4.7. tlenek metalu z kwasem

4.7.1. tlenek metalu + kwas -> sól + woda

4.7.2. CuO + 2 HCl -> CuCl2 + H2O

4.8. sól z kwasem (pod warunkiem że jeden z produktów strąca się jako osad, albo wydziela jako gaz) substraty dobrze rozpuszczalne w wodzie

4.8.1. sól1 + kwas1 -> sól2 + kwas2

4.8.2. K2CO3 + 2 HBr -> 2 KBr + CO2| + H2O

5. Występowanie i zastosowanie

5.1. sole (wapnia i fosforu) budują nasze kości.

5.2. chlorki, siarczany, węglany występują w wodach mineralnych

5.3. skały wapienne takie jak marmur, wapień i kreda

5.4. sole stosuje się jako:

5.4.1. ~nawozy sztuczne (azotany, fosforany) ~materiał budowlany (marmur, cegły) ~produkcji szkła (Na2CO3 - węglan sodu) ~środki konserwujące (KNO3 - azotan (V) potasu), ~składniki napojów gazowanych (NaHCO3 - wodorowęglan sodu) ~produkty proszków do prania, mydeł, pasty do zębów (Na2CO3 - węglan sodu)