Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Una nova Educació by Mind Map: Una nova Educació
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Una nova Educació

El sindicat ANPE Catalunya em va proposar establir una proposta d'educació a Catalunya, ja que han observat el fracàs escolar i l'abandonament que es produeix i que de cap manera podem consistir ni suportar. Ells consideraven que si proposaven la JORNADA CONTINUADA a primària i secundària s'avançaria en qualitat amb els aprenentatges degut a què una vegada acabada la jornada escolar, els/les alumnes podrien disposar de temps per formarse de manera complementària.   Una vegada analitzada la seva proposta que també van fer seva altres entitats i organismes, vam considerar millor fer una nova proposta Educativa Global i transversal, llevant-li tot aspecte jerarquitzat i donar-li prioritat a la transversalitat i un canvi de rols disruptius, la qual cosa causa un abartament de costos de tot tipus, desde edificis, materials, viatges, menjadors...i fomenta una educació que només accepota l'excel.lència personalitzada de la seva població i deixa de ser una "Educació a temps parcial" per a passar a una Educació continuada i permanent en el temps.   Us posem un mapa orientatiu que resumeix els primers aspectes dels que partim i que considerem com a inici d'un projecte català i capdevanter amb l'educació de tota la societat que amb aquest plantejaments unirà aprenentatge i treball i farà que la qualitat formativa de tots i totes sigui molt millor.

Redefinir l'educació a Catalunya

Facilitadors tots els diesoals

Alumne= responsable- Sistema=logística

Educació tancada que canvia a oberta de tots i per a tots.

Escola Inclusiva i Ubíqua amb TIC

Buscar l'excelència personalitzada (inclusivitat)

El resultat será un formació menys cara, més dinàmica i de més qualitat.

La Societat vol una educació diferent per...

Rigidesa estructural

Rigidesa organizativa

Educació que la societat vol..

Basada amb els aprenents

Que concilïi l'aprenetatge i el treball.

La formació Inicial dels "facilitadors" ha de ser un altra amb metodologies yi fomentant la ubicuitat degut a tenir les TIC

Jornada continuada+Aprenentatge mixte (Blended learning)+ Formació Inicial dels facilitaddors

Jornada Continuada

Aprenentatge mixte (Blended learning)

Formació Inicial diferent dels facilitadors

Educació catalana transversal

Volem construir una nova educació a Catalunya en tots els seus àmbits, des dels primers anys a lasuperior. Una Educació superior que es basaria en una formació mixta (Blended Learning) , aprofitant les Tecnologies de la Informació i de la comunicació, la qual cosa faria una nova distribució de rols, l'alumne passaria a ser el centre i responsable de la seva educació i el sistema passaria a ser el facilitador del seu èxit personalitzat. De la mateixa manera al ser mixta, es podrà aprendre desdecasa, biblioteques..lo què abaratirà els costos, però al tenir una disposició completa en el temps( tot el dia9 mitjanzant orientadors, facilitadors, coach...la qualitat serà molt millor. En tot això a primària i Secundària la JORNADA CONTINUADA és completament indispensable per poder portar a terme aquests plantejaments......juandon

Menys costosa

Més diversificada i amb més qualitat.

Nuevo nodo