Các thao tác lập luận

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Các thao tác lập luận by Mind Map: Các thao tác lập luận

1. Phân tích

1.1. Khái niệm

1.1.1. Là cách chia nhỏ đối tượng thành nhiều yếu tố bộ phận để đi sâu xem xét một cách toàn diện về nội dung, hình thức của đối tượng.

1.2. Mục đích

1.2.1. Làm rõ đặc điểm về nội dung, hình thức, cấu trúc và các mối quan hệ của đối tượng.

1.3. Cách làm

1.3.1. Chia tách đối tượng thành nhiều yếu tố bộ phận theo những tiêu chí, quan hệ nhất định

2. Chứng minh

2.1. Khái niệm

2.1.1. Là đưa ra những dẫn chứng xác đáng để làm sáng tỏ một vấn đề

2.2. Mục đích

2.2.1. Làm sáng tỏ và thuyết phục người đọc tin tưởng vào vấn đề

2.3. Cách làm

2.3.1. Dùng lí lẽ, bằng chứng chân thực đã được thừa nhận để chứng minh vấn đề

3. Giải thích

3.1. Khái niệm

3.1.1. Là cắt nghĩa một sự vật, hiện tượng, khái niệm để người khác hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề

3.2. Mục đích

3.2.1. Làm cho người đọc hiểu rõ, hiểu đúng vấn đề nhằm nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình cảm

3.3. Cách làm

3.3.1. Dùng lí lẽ để giảng giải, cắt nghĩa vấn đề

4. Bình luận

4.1. Khái niệm

4.1.1. Là đưa ra những nhận định riêng về đối tượng nghị luận để bàn bạc, nhận xét, đánh giá

4.2. Mục đích

4.2.1. Đề xuất và thuyết phục người đọc tán đồng với đánh giá của mình về hiện tượng

4.3. Cách làm

4.3.1. Đưa ra ý kiến chủ quan của mình và chứng tỏ được ý kiến nhận định, đánh giá là xác đáng

5. So sánh

5.1. Khái niệm

5.1.1. Đối chiếu 2 hay nhiều sự vật để chỉ ra những nét giống hay khác nhau

5.2. Mục đích

5.2.1. Là làm sáng tỏ đối tượng đang nghiên cứu trong mối tương quan với đối tượng khác.

5.3. Cách làm

5.3.1. Tìm đối tượng để so sánh, đối chiếu, nêu ý kiến quan điểm của người viết

6. Bác bỏ

6.1. Khái niệm

6.1.1. Là chỉ ra ý kiến sai trái của vấn đề trên cơ sở đưa ra nhận định đúng và bảo vệ ý kiến lập trường của mình

6.2. Mục đích

6.2.1. Khẳng định ý kiến đúng

6.3. Cách làm

6.3.1. Tìm đối tượng tương phản để bác bỏ, loại trừ