เรขาคณิต

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เรขาคณิต by Mind Map: เรขาคณิต

1. รูปสี่เหลี่ยม

1.1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

1.2. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

1.3. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน

1.4. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู

2. รูปวงกลม

2.1. วงกลม

3. รูปสามเหลี่ยม

3.1. คือ ประกอบด้วยจุดยอด 3 จุดและด้าน 3 ด้านที่เป็นส่วนของเส้นตรง

3.1.1. รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

3.1.2. รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว

3.1.3. รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า

3.1.4. รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก

3.1.5. รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน

3.1.6. รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม

4. รูปวงรี

4.1. วงรี