Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Українська мова by Mind Map: Українська мова
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Українська мова

Будова слова

Морфонеміка

Значущі частини слова

корінь

префікс

суфікс

інтерфікс

постфікс

закінчення

основа

Словоформи та споріднені слова

словоформи

споріднені слова

Розбір слова за будовою

послідовність розбору

приклади

Правопис префіксів

правила

приклади

Словотвір

розділ науки про мову, який вивчає способи творення слів

Творення слів

Твірне слово

Похідне слово

Словотворчий засіб

Твірна основа

Словотворчий ланцюжок

Словотвірне гніздо

Способи словотворення

Морфологічні, Афіксальні, префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, префіксально-пістфіксальний, суфіксально-префіксально-постфіксальний, безафіксний, Складання, основоскладання за допомогою сполучних звуків і без них, складання скорочених основ та абревіація

Неморфологічні, Морфологічно-синтаксичний, Лексико-синтаксичний, Лексико-семантичний

Словотвірний розбір слова

Фонетика

Алфавіт

Новый узел

Поділ звуків

Голосні

Приголосні, Сонорні, Шумні, дзвінкі, глухі, Тверді, М'які

Фонетичний розбір слова

Приклад

Позначення м'якості на письмі

Правила

Приклади

Уживання апострофа

Чергування голосних

Чергування приголосних

Позиційне чергування

Подвоєння та подовження приголосних

Подвоєння, Правила, Приклади

Подовження, Правила, Приклад

Написання слів іншомовного походження

Новый узел

Новый узел

Лексика

Лексикологія

Розділи, Семасіологія, Етимологія, Ономастика, Термінологія

Групи слів

Перелік груп

Правила та приклади

Стилістичне членування лексики літературної української мови

Основні типи словників

Енциклопедичні

Лінгвістичні

Активна та пасивна лексика

Активна

Пасивна, Неологізми, приклад, Архаїзми. Історизми., приклад

Іншомовні та запозичені слова

Морфологія

Частини мови

Самостійні, іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово, прислівник

Службові, прийменник, сполучник, частка

Вигук

Синтаксис

Словосполучення

Види словосполучень, За будовою, прості, складні, За поєднанням компонентів, вільні, невільні, За головним словом, імення, дієслівні, прслівникові, За способом підрядного звя'зку, узгодження, керування, прилягання

Синтаксичний розбір словосполучення

Відмінності між реченням та словосполученням

Речення

Види речень, За метою висловлювання, За інтонацією, За кількістю граматичних основ, Прості, За граматичною будовою, Двоскладні, Односкладні, За наявністю другорядних членів речення, поширені, непоширені, За наявністю необхідних членів, повні, неповні, За наявніість звертань, вставних слів, словосполучень, однорідних членів, Ускладнені, Неускладнені, Складні, За наявністю другорядних членів

Члени речення, Головні, Підмет, Присудок, Другорядні, Додаток, Означення, Обставина