Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Екологія by Mind Map: Екологія

1. Змістовий модуль І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ.

1.1. Лекції

1.1.1. Об’єкт, предмет та завдання екології, методи екологічних досліджень

1.1.2. Екологічні фактори та їх взаємодія.

1.1.2.1. Семінар 1. ЕКОЛОГІЯ – НАУКА ПРО ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ОРГАНІЗМІВ З НАВКОЛИШНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ

1.1.2.1.1. Семінар 1. Тема: ЕКОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ (2год.) План заняття І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Екологічні проблеми сучасності. Предмет та завдання екології. Основні етапи розвитку екології. 2. Ідеї В. Вернадського та їх значення для становлення екології. 3. Методи екологічних досліджень. Моніторинг навколишнього середовища. 4. Поняття про екологічні фактори. Дія екологічних факторів. ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. ІІІ. Навчальна дискусія.

1.1.3. Поняття про екосистеми. Основні принципи функціонування екосистем.

1.1.3.1. Семінар 2. ВИДИ ЕКОСИСТЕМ. СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ.

1.1.3.1.1. Тема: ВИДИ ЕКОСИСТЕМ. СТРУКТУРА БІОЦЕНОЗУ (4 год.) План заняття І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Поняття виду і популяції. Динаміка та структура (генетична, статева, вікова, просторова) популяцій. Біотичний потенціал. 2. Визначення поняття „екосистема”. Види екосистем. 3. Характеристики біоценозу: просторова та трофічна структури біоценозу. Ланцюги живлення. Екологічна піраміда. Екологічна ніша. 4. Головні типи динаміки екосистем: - сукцесія; - флуктуації; - трансформація. 5. Штучні екосистеми - агроценози.

1.2. Модульний контроль

1.2.1. Тести, письмова відповідь

1.3. Самостійна робота

1.3.1. Тема 1. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЇ. МЕТОДИ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 1. Проаналізувати джерела інформації про сучасний стан навколишнього середовища в світі та в Україні. 2. Ознайомитися з особливостями історії розвитку взаємовідносин людського суспільства і природи. 3. Добрати приклади здійснення моніторингу на території України: оцінка фактичного стану та прогноз стану на майбутнє. Тема 2. ЕКОЛОГІЧНІ ФІКТОРИ ТА ЇХ ВЗАЄМОДІЯ 1. Скласти перелік абіотичних та біотичних факторів, які мають прямий вплив на життєдіяльність людини ( на прикладі жителя м. Києва). 2. Розглянути ситуації, де людина по відношенню до дії певних факторів людина виступає як еврибіонт або як стенобіонт. 3. Використовуючи інформацію про різноманіття типів взаємовідносин між різними видами організмів зробити аналіз кількох прикладів взаємовідносин людини на інших видів живих істот. 4. Визначити умови, при яких може змінюватися екологічна валентність виду (його толерантність). Тема 3. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОСИСТЕМИ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ 1. Зробити порівняльний аналіз мешканців кількох віддалених одна від одної країн за наступними показниками: - вікова та статева структура; - просторова структура; - причини зміни чисельності населення. 2. Визначити головні ознаки міських екосистем (урбоекосистем). 3. З’ясувати, як по відношенню до людини діє принцип конкурентного виключення Гаузе.

2. Змістовий модуль ІІ. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ДОВКІЛЛЯ.

2.1. Лекції

2.1.1. Поняття про природне середовище. Деградація атмосфери.

2.1.1.1. Семінар 3. ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ: ВИСНАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ДЕГРАДАЦІЯ АТМОСФЕРИ.

2.1.1.1.1. Семінар 3. Тема: ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ: ВИСНАЖЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ДЕГРАДАЦІЯ АТМОСФЕРИ (2 год.) План заняття І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Поняття про природні ресурси. Типи природних ресурсів. Ресурсозбереження як запорука стійкого розвитку. 2. Поняття про екологічні кризи та катастрофи. Типи екологічних криз. 3. Причини появи „парникового ефекту”. Наслідки глобального потепління. Шляхи послаблення дії кризи. 4. Руйнація озонового шару. Наслідки зменшення потужності озонового шару. Шляхи вирішення проблеми. 5. Визначення поняття „кислотний дощ”. Наслідки випадання кислотних дощів. Причини виникнення і наслідки дії кислотних дощів й смогу. ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи. ІІІ. Навчальна дискусія.

2.1.2. Деградація гідросфери, літосфери та біосфери.

2.1.2.1. Семінар 4. ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІДРОСФЕРИ, ЛІТОСФЕРИ, ТА БІОСФЕРИ. ЗАГРОЗА ІСНУВАННЮ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ.

2.1.2.1.1. Семінар 4. Тема: ГЛОБАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ГІДРОСФЕРИ, ЛІТОСФЕРИ ТА БІОСФЕРИ. ЗАГРОЗА ІСНУВАННЮ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ. (2 год.) План заняття І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Прісні водойми. Проблема чистої питної води. Зменшення запасів прісної води. Забруднення підземних вод. 2. Причини і наслідки забруднення Світового океану. Шляхи вирішення проблеми. 3. Забруднення підземних вод. 4. Негативні наслідки добування корисних копалин 5. Виснаження родючості грунтів: проблеми сільського господарства. 6. Причини зменшення біорізноманіття Землі. ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

2.1.3. Стан навколишнього природного середовища в Україні. Природоохоронна політика України.

2.1.3.1. Семінар 5. СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ. ШЛЯХИ ВИХОДУ З ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ.

2.1.3.1.1. Семінар 5. Тема: СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ. ШЛЯХИ ВИХОДУ З ЕКОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ. (2 год.) План заняття І. Теоретична частина. Понятійно-категоріальний апарат теми. 1. Екологічна ситуація в Україні. Висока питома вага ресурсомістких та енергоємних технологій в економіці. 2. Стан довкілля: повітря, грунти, прісні водойми, підземні води, Чорне та Азовське моря. 3. Головні загрози біорізноманіттю. Шляхи вирішення проблеми. Червона та Зелена книги. 4. Національна екологічна стратегія й природоохоронна політика. Природно-заповідний фонд та екомережа України. 5. Екологічні права та обов’язки громадян. Екологічне законодавство.

2.2. Модульний контроль

2.2.1. Тести, письмова відповідь

2.3. Самостійна робота

2.3.1. Тема 4. ПОНЯТТЯ ПРО ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ. ДЕГРАДАЦІЯ АТМОСФЕРИ 1. Застосовуючи класифікацію природних ресурсів скласти перелік природних ресурсів України. 2. Ознайомитися з основними напрямками розвитку ресурсозбереження (світовий та вітчизняний досвід). 3. Скласти перелік причин виникнення локальних екологічних криз в світі. 4. Обґрунтувати необхідність міжнародної співпраці у вирішенні глобальних екологічних проблем атмосфери. Тема 5. ДЕГРАДАЦІЯ ГІДРОСФЕРИ, ЛІТОСФЕРИ ТА БІОСФЕРИ 1. З’ясувати вплив якості води на здоров’я людини. Сформулювати кілька правил безпечного споживання води. 2. Ознайомитися з міжнародним досвідом збереження та очищення прісних водойм. 3. Враховуючи скорочення запасів мінеральних ресурсів зробити прогноз розвитку людства в XXI ст. 4. Скласти перелік потенційних небезпечних наслідків появи генетично модифікованих видів (а - для людини; б - для природи). Тема 6. СТАН НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ. ПРИРОДООХОРОННА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ 1. Скласти перелік причин виникнення локальних екологічних криз в Україні. 2. Із джерел української народної педагогіки (прислів’їв, казок, легенд, звичаїв, обрядів) виписати 4-5 цікавих прикладів, які свідчать про мудрість народу щодо екологічного виховання. 3. Користуючись державними документами з питань охорони природи (“Про охорону навколишнього природного середовища"; "Про тваринний світ"; "Про природнозаповідний фонд" ; "Про охорону атмосферного повітря"; “Лісовий кодекс України”; “Водний кодекс України”; ”Земельний кодекс України”; “Кодекс України про надра”) виписати основні екологічні права і обов’язки громадян України.

3. Рекомендована література

3.1. Рекомендована література 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посібник – К., Лібра, 2004. – 368с. 2. Богобоящий В.В. Принципи моделювання та прогнозування в екології. – Підручник, 2004, – 216 с. 3. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2002. – 284 с. 4. Величко О.М., Гало М., Дудич І.І., Шпеник Ю.О. Основи екології та моніторинг довкілля. Навчальний посібник. –Ужгород, 2001, – 285 с. 5. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. – М.: Наука, 1994. – 672 с. 6. Джигирей В.С. Основи екології та охорони навколишнього середовища. – „Афіша”, 2001, – 272 с. 7. Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібн. – К.: „Знання”, КОО, 2002. – 203 с. 8. Заверуха Н.М., Серебряков А.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навч. посібник – К.: Каравела, 2006. – 368 с. 9. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. – К.: Вища школа, 2004. – 382с. 10. Клименко М.О., Прищепе А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. Підручник – К.: Видавничий центр „Академія”, 2006. – 360с. 11. Кучерявий В.П Екологія – Львів: Світ, 2000 – 500 с. 12. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник – довідник – К., Т-во „Знання”, КОО, 2000 – 550 с. 13. Салтовський О.І. Основи соціальної екології, - Навчальний посібник, 2004, – 352 с. 14. Сухарев С.М. Чудак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони довкілля: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 394 с.

3.2. Законодавчі акти: 1. Закон „Про охорону навколишнього середовища” 25 червня 1991 р. 2. Земельний кодекс України, прийнятий 13 березня 1992 р. 3. Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. // Постанова Верховної Ради України №188, від 5.03.1998 р 4. Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні у 2000р./ 5. Водний кодекс Української ССР (1972 р.) 6. Лісовий кодекс України, прийнятий 21 січня 1994 р. 7. Кодекс України про надра від 24 липня 1994 р. 8. Закон України „Про охорону атмосферного повітря” прийнятий 16 жовтня 1991 р.

4. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

4.1. Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Екологія» 1. В чому людина має екологічну схожість та екологічну відмінність з іншими біологічними видами ? 2. Перспективи розвитку екології. 3. Екологічна криза: людство у пошуках нових цінностей. 4. Концепція сталого розвитку людського суспільства. 5. Національні традиції та природокористування. 6. Чому необхідна екологізація свідомості людини? 7. Ноосфера – сфера розуму. Виникнення, розвиток та перспективи ноосфери. 8. Біосфера, функції живої ре¬човини в біосфері. 9. Екологічній моніторинг як система інформаційного забезпечення екологічної безпеки і регулювання якості навколишнього середовища. Система екологічного моніторингу в Україні. 10. Основні напрямки виходу з глобальної екологічної кризи. 11. Проблема біологічного забруднення навколишнього середовища. 12. Розвиток біотехнологій як загроза біологічному біорізноманіттю. 13. Проблема втрати генетичного різноманіття культурних рослин та свійських тварин. 14. Причини демографічного вибуху та небезпека зростання чисельності населення Землі для сучасної біосфери. 15. Що таке процес урбанізації і які його наслідки для природного середовища? 16. Концепція сталого розвитку людського суспільства. 17. Міжнародні організації з охорони навколишнього середовища та програми, які ними 18. здійснюються. 19. Національні програми по збереженню біорізноманіття та охорони і відновленню окремих видів. 20. Розвиток природоохоронних технологій в промисловості, сільському господарству та 21. рибному промислу. 22. Проблеми і перспективи утилізації відходів людської діяльності. 23. Альтернативні джерела енергії, перспективи їх розвитку в Україні. 24. Участь України у міжнародних природоохоронних проектах. 25. Участь України у міжнародному співробітництві у галузі регулювання процесів у атмосфері. 26. Участь України у міжнародному співробітництві у використані водних ресурсів. 27. Національні програми по збереженню біорізноманіття та охорони і відновленню окремих видів рослин й тварин.. 28. Негативні наслідки введення сільського господарства в Україні. Методи охорони біорізноманіття в агроландшафтах. 29. Розвиток національна екологічної мережі України як складової загальноєвропейської 30. екологічної мережі. 31. Сучасний стан екосистем малих річок України (проблеми та перспективи). 32. Сучасний стан екосистем боліт України (проблеми та перспективи). 33. Сучасний стан екосистем водосховищ України (проблеми та перспективи). 34. Головні загрози біорізноманіттю України. 35. Назвіть основні прояви екологічної кризи в Україні. Що призвело до екологічної кризи в Україні? 36. Червона книга України, її призначення і структура. 37. Основні екологічні права і обов’язки громадян України.

5. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

5.1. Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю Вид діяльності ∑ балів 1. Відвідування лекцій 8 х 1 = 8 2. Відвідування семінарських занять 6 х 1 = 6 3. Виконання семінарських занять 6 х 10 = 60 4. Виконання мод. контр. роботи 2 х 25 = 50 5. ІНДЗ 30 6. Самостійна робота 6 х 5 = 30 РАЗОМ БАЛІВ 184 Розрахунок коефіцієнта: 184 : 100 = 1,84

5.2. Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS Підсумкова кількість балів (max – 100) 1 – 34 «незадовільно» F 35 – 59 «незадовільно» FX 60 – 74 «задовільно» ED 75 – 89 «добре» CB 90 – 100 «відмінно» A