Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Екологія by Mind Map: Екологія
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Екологія

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 72 год., із них 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 4 год. – індивідуальна робота, 36 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль.

Змістовий модуль І. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ.

Лекції

Модульний контроль

Самостійна робота

Змістовий модуль ІІ. ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА ДОВКІЛЛЯ.

Лекції

Модульний контроль

Самостійна робота

Рекомендована література

Рекомендована література 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч. посібник – К., Лібра, 2004. – 368с. 2. Богобоящий В.В. Принципи моделювання та прогнозування в екології. – Підручник, 2004, – 216 с. 3. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища: Навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2002. – 284 с. 4. Величко О.М., Гало М., Дудич І.І., Шпеник Ю.О. Основи екології та моніторинг довкілля. Навчальний посібник. –Ужгород, 2001, – 285 с. 5. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. – М.: Наука, 1994. – 672 с. 6. Джигирей В.С. Основи екології та охорони навколишнього середовища. – „Афіша”, 2001, – 272 с. 7. Джигерей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посібн. – К.: „Знання”, КОО, 2002. – 203 с. 8. Заверуха Н.М., Серебряков А.В., Скиба Ю.А. Основи екології: Навч. посібник – К.: Каравела, 2006. – 368 с. 9. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. – К.: Вища школа, 2004. – 382с. 10. Клименко М.О., Прищепе А.М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля. Підручник – К.: Видавничий центр „Академія”, 2006. – 360с. 11. Кучерявий В.П Екологія – Львів: Світ, 2000 – 500 с. 12. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник – довідник – К., Т-во „Знання”, КОО, 2000 – 550 с. 13. Салтовський О.І. Основи соціальної екології, - Навчальний посібник, 2004, – 352 с. 14. Сухарев С.М. Чудак С.Ю., Сухарева О.Ю. Основи екології та охорони довкілля: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2006. – 394 с.

Законодавчі акти: 1. Закон „Про охорону навколишнього середовища” 25 червня 1991 р. 2. Земельний кодекс України, прийнятий 13 березня 1992 р. 3. Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. // Постанова Верховної Ради України №188, від 5.03.1998 р 4. Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні у 2000р./ 5. Водний кодекс Української ССР (1972 р.) 6. Лісовий кодекс України, прийнятий 21 січня 1994 р. 7. Кодекс України про надра від 24 липня 1994 р. 8. Закон України „Про охорону атмосферного повітря” прийнятий 16 жовтня 1991 р.

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Екологія» 1. В чому людина має екологічну схожість та екологічну відмінність з іншими біологічними видами ? 2. Перспективи розвитку екології. 3. Екологічна криза: людство у пошуках нових цінностей. 4. Концепція сталого розвитку людського суспільства. 5. Національні традиції та природокористування. 6. Чому необхідна екологізація свідомості людини? 7. Ноосфера – сфера розуму. Виникнення, розвиток та перспективи ноосфери. 8. Біосфера, функції живої ре¬човини в біосфері. 9. Екологічній моніторинг як система інформаційного забезпечення екологічної безпеки і регулювання якості навколишнього середовища. Система екологічного моніторингу в Україні. 10. Основні напрямки виходу з глобальної екологічної кризи. 11. Проблема біологічного забруднення навколишнього середовища. 12. Розвиток біотехнологій як загроза біологічному біорізноманіттю. 13. Проблема втрати генетичного різноманіття культурних рослин та свійських тварин. 14. Причини демографічного вибуху та небезпека зростання чисельності населення Землі для сучасної біосфери. 15. Що таке процес урбанізації і які його наслідки для природного середовища? 16. Концепція сталого розвитку людського суспільства. 17. Міжнародні організації з охорони навколишнього середовища та програми, які ними 18. здійснюються. 19. Національні програми по збереженню біорізноманіття та охорони і відновленню окремих видів. 20. Розвиток природоохоронних технологій в промисловості, сільському господарству та 21. рибному промислу. 22. Проблеми і перспективи утилізації відходів людської діяльності. 23. Альтернативні джерела енергії, перспективи їх розвитку в Україні. 24. Участь України у міжнародних природоохоронних проектах. 25. Участь України у міжнародному співробітництві у галузі регулювання процесів у атмосфері. 26. Участь України у міжнародному співробітництві у використані водних ресурсів. 27. Національні програми по збереженню біорізноманіття та охорони і відновленню окремих видів рослин й тварин.. 28. Негативні наслідки введення сільського господарства в Україні. Методи охорони біорізноманіття в агроландшафтах. 29. Розвиток національна екологічної мережі України як складової загальноєвропейської 30. екологічної мережі. 31. Сучасний стан екосистем малих річок України (проблеми та перспективи). 32. Сучасний стан екосистем боліт України (проблеми та перспективи). 33. Сучасний стан екосистем водосховищ України (проблеми та перспективи). 34. Головні загрози біорізноманіттю України. 35. Назвіть основні прояви екологічної кризи в Україні. Що призвело до екологічної кризи в Україні? 36. Червона книга України, її призначення і структура. 37. Основні екологічні права і обов’язки громадян України.

СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю Вид діяльності ∑ балів 1. Відвідування лекцій 8 х 1 = 8 2. Відвідування семінарських занять 6 х 1 = 6 3. Виконання семінарських занять 6 х 10 = 60 4. Виконання мод. контр. роботи 2 х 25 = 50 5. ІНДЗ 30 6. Самостійна робота 6 х 5 = 30 РАЗОМ БАЛІВ 184 Розрахунок коефіцієнта: 184 : 100 = 1,84

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські оцінки ECTS Підсумкова кількість балів (max – 100) 1 – 34 «незадовільно» F 35 – 59 «незадовільно» FX 60 – 74 «задовільно» ED 75 – 89 «добре» CB 90 – 100 «відмінно» A