ปฏิบัติการที่ 2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปฏิบัติการที่ 2 by Mind Map: ปฏิบัติการที่ 2

1. วิธีทดลอง

1.1. ตอนที่1

1.1.1. ปฏิกิริยาที่ 1

1.1.2. ปฏิกิริยาที่ 4

1.1.3. ปฏิกิริยาที่ 2

1.1.4. ปฏิกิริยาที่ 3

1.1.5. ปฏิกิริยาที่ 5

1.2. ตอนที่2

1.3. ตอนที่3

2. หลักการ

3. วัตถุประสงค์

3.1. เพื่อหาอัตราการเกิดปฏิกิริยา

3.2. เพื่อหากฎอัตราของปฏิกิริยาระหว่างไอออนเปอร์ออกซีไดซัลเฟต

3.3. เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา และหาค่าพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยา

3.4. เพื่อศึกษาผลของสารตัวเร่ง

4. อุปกรณ์และสารเคมี

4.1. ปิเปต ขนาด 10cc

4.2. ขวดรูปชมพุ่ ขนาด 250cc และ 50cc อย่างละ5ใบ

4.3. เทอร์โมมิเตอร์

4.4. นาฬิกาจับเวลา

4.5. 0.200 M KI

4.6. 0.100 M (NH4)2S2O8

4.7. 0.200 M KCl

4.8. 0.100 M (NH4)2SO4

4.9. 0.005 M Na2S2O3

4.10. 1%น้ำแป้ง

4.11. 0.1 M CuSO4