สมดุลเคมี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สมดุลเคมี by Mind Map: สมดุลเคมี

1. ปฏิกิริยาทั่วๆไป

1.1. aA+bB <==> cC+dD

2. หลักของเลอชาเตลิเยร์(le' Chatelier's Principle)

2.1. ถ้ารบกวนสมดุลของระบบ ไม่ว่าจะเปลี่ยนความเข้มข้น ความดัน อุณหภูมิ

2.2. ระบบจะเสียสมดุลไปแล้วระบบจะปรับตัวให้เข้าสู่สถานะสมดุลใหม่อีกครั้ง

2.3. เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ทำให้การรบกวนลดลง

3. อัตราการเกิดปฏิกิริยา

3.1. อัตราการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้า เท่ากับ อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับ เรียก สมดุลไดนามิก

4. สถานะสมดุล

4.1. K = [C][D]/[A][B]

4.2. k คือ ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยาที่อุณหภูมิหนึ่ง

4.3. [A],[B],[C]และ[D] คือ ความเข้มข้นของสารขณะสมดุลในหน่วยโมล/ลิตร

5. วิธีทดลอง

5.1. ตอนที่1 สถานะสมดุล

5.1.1. บันทึกสี CoCl2*6H2O และ Co(NO3)2*6H2O

5.1.1.1. ละลายในน้ำกลั่น 20หยด

5.1.1.1.1. ใส่CoCl2*6H2O 2-3ผลึกในหลอดทดลอง

5.1.1.1.2. ใส่Co(NO3)2*6H2O 2-3 ผลึก ใส่อีกหลอดทดลอง

5.1.1.2. ละลายในเอทานอล

5.1.1.2.1. ใส่CoCl2*6H2O 2-3ผลึกในหลอดทดลอง

5.1.1.2.2. ใส่Co(NO3)2*6H2O 2-3 ผลึก ใส่อีกหลอดทดลอง

5.1.1.3. ละลายในอะซิโทน

5.1.1.3.1. ใส่CoCl2*6H2O 2-3ผลึกในหลอดทดลอง

5.1.1.3.2. ใส่Co(NO3)2*6H2O 2-3 ผลึก ใส่อีกหลอดทดลอง

5.1.2. New node

5.1.3. New node

5.2. ตอนที่ 2 ผลของความเข้มข้นต่อสถานะสมดุล

5.2.1. 0.4M Co(NO3)2 ในน้ำ

5.2.1.1. นำสาร 0.4M Co(NO3)2 ในน้ำ 2.5 ลูกบาศก์เซน ใส่ในขวดชมพู่ ใส่ HCl ครั้งละ20หยด เขย่า บันทึกสี

5.2.1.2. นำสารจากข้อ 1 เติมน้ำกลั่นครั้งละ 40หยด 3ครั้ง บันทึกสี

5.2.2. 0.4M Co(NO3)2 ในเอทานอล

5.2.2.1. 0.4M Co(NO3)2 ในเอทานอล เติม HCl เข้มข้นครั้งละ0.1 ลูกบาศก์เซนติเมตร บันทึกผล

5.3. ตอนที่ 3 ผลของอุณหภูมิต่อภาวะสมดุล

5.3.1. นำสารละลาย 0.4M CoCl2 มา2.5ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในขวดชมพู่ เติมHCl 30หยด ได้สารสีม่วง

5.3.2. แบ่งสารสีม่วงลงในหลอดทดลอง 3 หลอด

5.3.2.1. หลอดที่1 นำไปเช่น้ำแข็ง

5.3.2.1.1. บันทึกผล

5.3.2.2. หลอดที่2 นำไปแช่น้ำร้อน อุณหภูมิประมาณ80-90องศา

5.3.2.2.1. บันทึกผล

5.3.2.3. หลอดที่3 วางไว้ที่อุณหภูมิห้อง

5.3.2.3.1. บันทึกผล