Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHỦ ĐỀ 2 by Mind Map: CHỦ ĐỀ 2

1. Lý luận của C.Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa

1.1. Sản xuất hàng hóa

1.1.1. Khái niệm

1.1.1.1. Là hình thức tổ chức kinh với mục đích trao đổi hoặc để bán trên thị trường

1.1.2. Điều kiện ra đời

1.1.2.1. Phân công lao động XH

1.1.2.2. Chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất

1.1.3. Đặc trưng và ưu thế

1.1.3.1. Sự phát triển của lực lượng sản xuất, trao đổi ngày càng dễ dàng,.. phục vụ nhu cầu về vật chất và tinh thần con người.

1.1.3.2. Áp dụng thành tựu KH-KT vào sản xuất

1.1.3.3. Diễn ra trong môi trường cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi sự nhạy bén trong sản xuất.

1.1.3.4. Giao lưu kinh tế văn hóa, khai thác được những ưu thế về tự nhiên, xã hội, kĩ thuật.

1.1.3.5. Thỏa mãn nhu cầu con người ngày càng tốt hơn.

1.2. Hàng hóa

1.2.1. Khái niệm

1.2.1.1. Là sản phẩm của lao động, để thảo mãn nhu cầu nào đó của con người, thông qua trao đổi mua bán.

1.2.2. Loại

1.2.2.1. Vô hình

1.2.2.2. Hữu hình

1.2.3. Thuộc tính

1.2.3.1. GTSD: Công dụng của hàng hóa nhầm thảo mãn nhu cầu nào đó của con người.

1.2.3.2. GTHH: Là hao phí lao động xã hội của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.

1.2.4. Lượng giá trị

1.2.4.1. Là thời gian hao phí lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra đơn vị hàng hóa đó.

1.2.5. Yếu tố

1.2.5.1. Năng suất lao động

1.2.5.2. Cường độ lao động

1.2.5.3. Tính chất giản đơn hay phức tạp của lao động.

1.2.6. Tính 2 mặt

1.2.6.1. Lao động trừu tượng

1.2.6.2. Lao động cụ thể

2. Tiền tệ

2.1. Nguồn gốc

2.1.1. Là kết quả của quá trình phát triển sản xuất và trao đổi hàng hóa.

2.2. Bản chất

2.2.1. Là vật ngang giá chung của thế giới hàng hóa, là phương tiện để trao đổi hàng hóa

2.3. Chức năng

2.3.1. Thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, cất trữ thanh toán, tiền tệ thế giới

3. Dịch vụ và 1 số loại hàng hóa đặc biệt

3.1. Dịch vụ

3.2. Quyền sử dụng đất

3.3. Thương hiệu

3.4. Chứng khoán, chứng quyền và 1 số giấy tờ có giá

4. Thị trường và vai trò của chủ thể tham gia thị trường

4.1. Thị trường

4.1.1. Khái niệm và vai trò

4.1.1.1. Khái niệm

4.1.1.1.1. Là tổng thể các mối quan hệ kinh tế gồm cung, cầu, giá cả; quan hệ hàng-tiền; GT-GTSD; hợp tác-cạnh tranh; trong nước-ngoài nước,..

4.1.1.2. Vai trò

4.1.1.2.1. Là điều kiện, môi trường cho sản xuất phát triển

4.1.1.2.2. Kích thích sự sáng tạo, tạo sự phân bố nguồn lực hiệu quả

4.1.1.2.3. Gắn kết nền kinh tế thành 1 chỉnh thể

4.1.2. Cơ chế và nền kinh tế thị trường

4.1.2.1. Cơ chế

4.1.2.1.1. Là hệ thống các quan hệ kinh tế mang đặc tính tự điều chỉnh các cân đối nền kinh tế theo yêu cầu quy luật kinh tế

4.1.2.2. Nền kinh tế thị trường

4.1.2.2.1. Là nền kinh tế hàng hóa phát triển cao, ở đó mọi quan hệ sản xuất và trao đổi đề được thông qua thị trường, chịu sự tác động, điều tiết của quy luật thị trường

4.1.3. Một số quy luật kinh tế

4.1.3.1. Giá trị

4.1.3.1.1. Quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải được tiến hành trên cơ sở của hao phí lao động xã hội cần thiết

4.1.3.2. Cung-cầu

4.1.3.2.1. Là quy luật kinh tế điều tiết quan hệ giữa cung (bên bán) và cầu (bên mua) hàng hóa trên thị trường

4.1.3.3. Lưu thông tiền tệ

4.1.3.3.1. Khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông tỷ lệ thuận với tổng số giá cả hàng hóa được đưa ra thị trường và tỷ lệ nghịch với tốc độ lưu thông của tiền tệ: M=(P.Q) / V

4.1.3.4. Cạnh tranh

4.1.3.4.1. Là quy luật kinh tế điều tiết một cách khách quan mối quan hệ ganh đua kinh tế giữa các chủ thể trong sản xuất và trao đổi hàng hoá

4.2. Vai trò của chủ thể tham gia thị trường

4.2.1. Người sản xuất

4.2.1.1. Cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội

4.2.1.2. Phục vụ cho những như cầu trong tương lai với mục tiêu đạt lợi nhuận tối đa trong điều kiện nguồn lực có hạn

4.2.2. Người tiêu dùng

4.2.2.1. Quyết định thành bại của nhà sx, ảnh hưởng đến sự đa dạng của sx, định hướng sx.

4.2.3. Chủ thể trung gian

4.2.3.1. Kết nối, thông tin trong các quan hệ mua, bán.

4.2.4. Nhà nước

4.2.4.1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế, đồng thời thực hiện những biện pháp để khắc phục những khuyết tật của thị trường.