Работна Заплата

9.2

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Работна Заплата by Mind Map: Работна Заплата

1. Функции

1.1. Социално-икномическа

1.2. Материално-стимулираща

1.3. Разпределитена

2. Елементи на образуване

2.1. Основно трудово възнаграждение

2.2. Допълнително трудово възнаграждение

2.3. Платен отпуск

2.4. Добавка към заплатата

2.5. Социално-битово подпомагане

3. Форми

3.1. Зависимост от Количество

3.2. Зависимост от времето

3.3. Акордни форми

4. Принципи на образуване

4.1. Договаряне

4.1.1. Национално

4.1.2. Колективно

4.1.3. Индивидуално

4.2. Съответствие на количество и качество

4.3. Равнопоставеност на страните

4.4. Единство на интересите

4.5. Деференциране в зависимост от:

4.5.1. Квалификация

4.5.2. Образование

4.5.3. Сложност на труда

4.6. Съответствие спрямо условията на труда

4.7. Динамичност и гъвкавост спрямо изменението на работната сила

4.8. Постоянно повишаване на РЗ, но с темпове по-малки от темповете на нарастванена ПТ