Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ by Mind Map: ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Укладач програми: МАРТИНЧУК ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА, к. пед. н., доц. кафедри педагогіки

Модуль І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ

ЛЕКЦІЇ

ПРАКТИЧНІ

СЕМІНАРСЬКІ

Модуль ІІ. ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

ЛЕКЦІЇ

ПРАКТИЧНІ

СЕМІНАРСЬКІ

ІНДЗ

ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА (навчальний проект) Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання ІНДЗ прилюдним захистом навчального проекту. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Основи корекційної педагогіки» – це вид науково-практичної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, висвітлює рівень опанування знаннями з корекційної педагогіки та практичними уміннями аналізувати досліджувану проблему, відображає певний рівень навчальної компетентності студента-бакалавра. З даної дисципліни студент виконує індивідуально-дослідне завдання (творчий проект) за результатами вивчення змістових модулів I, II. Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Зміст ІНДЗ: завершена практична робота у межах навчальної програми курсу «Основи корекційної педагогіки», яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, практичних занять і охоплює значний обсяг змісту навчального курсу. Вид ІНДЗ – творчий проект на тему «Особливості організації корекційно-розвивальної роботи з дітьми з особливостями психофізичного розвитку в освітньому просторі дошкільного навчального закладу (нозологія за вибором студента)». Творчий проект подається в друкованому виді та на електронних носіях. Презентація проекту готується з використанням інтерактивної дошки. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 7.1; 7.2. Критерії оцінювання ІНДЗ (творчого проекту) № п/п Критерії оцінювання роботи Максимальна кількість балів за кожним критерієм 1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети і завдань творчого проекту. Володіння понятійно-категоріальним апаратом. 5 2. Критичний аналіз суті та змісту проблем впровадження інтегрованого та інклюзивного навчання в світі та Україні. Виклад фактів, ідей, результатів творчого пошуку в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій і перспектив подальшого розвитку даного питання. 5 3. Наявність обґрунтованої власної позиції, пропозицій щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив розвитку інклюзивного виховання дітей з особливими потребами в Україні. 5 4. Оригінальність представлених матеріалів. 5 5. Креативність викладу матеріалу (з використанням мультимедійних технологій). 10 Разом 30 балів Шкала оцінювання ІНДЗ Рівень виконання Кількість балів, що відповідає рівню Оцінка за традиційною системою Високий 26-30 Відмінно Достатній 21-25 Добре Середній 11-20 Задовільно Низький 0-10 Незадовільно

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Модуль 1

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРЕКЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ Тема 1. Корекційна педагогіка в системі наукових знань. Предмет і завдання корекційної дошкільної педагогіки (4 год.) 1. Виписати основні терміни понятійно-категоріального апарату корекційної педагогіки із понятійно-термінологічних словників та навчальної літератури. Література 1. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С.8-28. 2. Спеціальна педагогіка: [понятійно-термінологічний словник] / За ред. акад. В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с. 3. Специальная дошкольная педагогика: [учебное пособие] / Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др./ Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – 312 с. Тема 2. Методологічні і теоретичні основи корекційної педагогіки (4 год.) 1. Опрацювати статті Л.С. Виготського «Принципы воспитания физически дефективных детей», «К психологии и педагогике детской дефективности», «Дефект и компенсация», виокремивши найбільш значущі положення наукових концепцій вченого для становлення дефектології як науки. Література 1. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. / Л. С. Выготский. – М.: Изд-во Акад. пед. наук, 1983. – Т. 5. Основы дефектологии / Под ред. Т.А. Власовой. – 1983.– 369 с. Тема 3. Види порушень психофізичного розвитку. (4 год.) 1. Написати реферат на тему: «Особливості розвитку дітей з обмеженими можливостями здоров’я (нозологія порушення за вибором студента)». Література 1. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С.78-124. 2. Синьов В.М. Основи дефектології: [навч. посібник] / В.М.Синьов, Г.М. Кобернік. – К.: Вища школа, 1994. – 143 с. 3. Специальная педагогика: [учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Л.И. Аксёнова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др. / Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2001. – С. 5-18. 4. Спеціальна педагогіка: [понятійно-термінологічний словник] / За ред. акад. В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с. 5. Специальная дошкольная педагогика: [учебное пособие] / Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др. / Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – 312 с. 6. Холковська І.Л. Корекційна педагогіка / Ірина Леонідівна Холковська. – Вінниця: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2007. – С. 6-23. Тема 4. Основи дидактики корекційної дошкільної педагогіки. Принципи корекційної дошкільної педагогіки (2 год.) 1. Заповнити таблицю, в якій дати короткий опис кожного принципу освіти. Принципи загальної дошкільної освіти Принципи спеціальної освіти Принципи корекційної дошкільної освіти Література 1. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С.167-178. 2. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: [навчальний посібник] / Тамара Іллівна Поніманська. – К.: Акалемвидав, 2004. – С. 375-377. 3. Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка. Практикум: [навчальний посібник] / Т.І. Поніманська, І.М. Дичківська. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2004. – С. 190, 194-195. 4. Специальная педагогика: [учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Л.И. Аксёнова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др. / Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2001. – С. 122-157/ 5. Специальная дошкольная педагогика: [учебное пособие] / Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др. / Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – С. 14-31. Тема 5. Сучасна система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку. Типи спеціальних дошкільних закладів в Україні. Діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій. (2 год.) 1. Опрацювати Положення про центральну та республіканську (Автономна республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації / Наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 07.07.2004. – № 569/38 та Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я «Порядок комплектування спеціальних дошкільних навчальних закладів (груп)» . Література 1. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С.125-149. 2. Специальная педагогика: [учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Л.И. Аксёнова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др. / Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Академия, 2001. – С. 5-18, 163-205. 3. Специальная дошкольная педагогика: [учебное пособие] / Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др. / Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – 312 с. 4. Положення про центральну та республіканську (Автономна республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації / Наказ Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 07.07.2004. – № 569/38. 5. Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу / Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я від від 27.03.2006. – № 240/ 165. 6. Спеціальна педагогіка: [понятійно-термінологічний словник] / За ред. акад. В.І. Бондаря. – Луганськ: Альма-матер, 2003. – 436 с. Тема 6. Нормативно-правове забезпечення корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з різними порушеннями психофізичного розвитку (4 год) 1. Опрацювати нормативно-правові документи, які забезпечують корекційно-реабілітаційну допомогу дітям з особливими потребами. Література 1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Дошкільне виховання, 1999. 2. Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в найближчі роки та перспективу. – К., 2003. 3. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С.63-77. 4. Національна доктрина розвитку освіти // Законодавчі акти України з питань освіти / Верховна Рада України. Комітет з питань науки і освіти: Офіц. Вид. – К.: Парламентське вид-во, 2004. –С. 279-294. 5. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностямим, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностми: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994. – К., 2000. – 21 с. 6. Закон України «Про дошкільну освіту» // Відомості Верховної Ради. – 2001. 7. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 1991. – № 2. – С. 252-258. 8. Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 30. – С. 142-150. 9. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради. – 2006. – № 2-3. – С. 36-42. 10. План дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки / Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009. – № 855 // Практика управління закладом освіти. – 2009. – № 10. – С.6-13. Тема 7. Теоретичні основи інклюзивного навчання. Включення (інклюзія) дітей з особливими освітніми потребами в дошкільні навчальні заклади загального типу (2 год.) 1. Опрацювати матеріали з інтегрованого (інклюзивного навчання) з Інтернет-ресурсів та рекомендованої літератури та підготувати презентацію «Інклюзія в освіті України» Література 1. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. // Е. Деніелс, К.Стаффорд – Львів: Т-во «Надія», 2000.– 255 с. 2. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: [монографія] / Алла Анатоліївна Колупаєва. – К.: Саммит, 2009. – 269 с. 3. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С.40-62. 4. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностямим, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностми: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994. – К., 2000. – 21 с. 5. Статті з журналів «Дефектологія» (Україна) та «Дефектология» (Росія). 6. Інтернет-ресурси.

Модуль 2

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОСБЛИВОСТЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ Тема 9. Комплексний підхід до корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі. (2 год.) Скласти карту знань до цієї теми. Література 1. Дегтяренко Т.М. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: [навчальний посібник] / Т.М. Дегтяренко, Л.С. Вавіна. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 33-64. 2. Лекційні матеріали. Тема 10. Загальні вимоги до організації і змісту корекційно-педагогічного процесу. (2 год.) Підготувати презентацію доповіді для вихователів на педагогічній раді в ДНЗ загального типу на тему: «Освіта як умова присвоєння дитиною з порушеннями психофізичного розвитку суспільно-історичного досвіду» (з використанням інтерактивної дошки). У доповіді висвітлити такі аспекти, як: –– зміст принципів організації і проведення корекційно-педагогічного процесу; – зміст взаємодії дорослих з дітьми у різні періоди дитинства; – вимоги до предметно-розвивального середовища і матеріально-технічних умов в ДНЗ загального і компенсуючого типу; – педагогічні умови реалізації інтегрованого підходу до виховання дітей з відхиленнями в розвитку; – перспективні напрями розвитку корекційної дошкільної педагогіки. Література 1. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С 160-176. 2. Специальная дошкольная педагогика: [учебное пособие] / Е.А. Стребелева, А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др. / Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2001. – С. 14-31. 3. Статті з журналів «Дефектологія» (Україна) та «Дефектология» (Росія). Тема 11. Завдання розвитку дитини з особливими освітніми потребами в дошкільному навчальному закладі загального типу (4 год.) Проаналізувати завдання розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку в програмі «Дитина» та навчально-методичній літературі. Література 1. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів / Е. Даніелс, К. Стаффорд. – Львів: Тов-во «Надія», 2002. – С. 55-108. 2. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С.177-218. 3. Програма навчання і виховання дітей дошкільного віку від 3 до 7 років «Дитина» (нове видання). Тема 12. Особливості індивідуалізації розвитку, навчання і виховання дітей з особливими потребами (4 год.) 1. Скласти орієнтовну індивідуальну програму розвитку для дитини з певним порушенням психофізичного розвитку (за вибором студента). Література 1. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів / Е. Даніелс, К. Стаффорд. – Львів: Тов-во «Надія», 2002. – С. 55-108. 2. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С.177-218. Тема 13. Організація спостережень за дитиною з особливими освітніми потребами в умовах дошкільного навчального закладу загального типу (2 год.) Підготувати презентацію доповіді для вихователів на педагогічній раді в ДНЗ загального типу на тему: «Організація спостереження за дитиною з особливостями психофізичного розвитку в умовах ДНЗ загального типу» (з використанням інтерактивної дошки), використавши матеріали щодо нормального розвитку дитини (з книги Елен Р. Даніелс і Кея Стаффорда «Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів» ). Література 1. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів / Е. Даніелс, К. Стаффорд. – Львів: Тов-во «Надія», 2002. – С. 55-108. Тема 14. Особливості взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї, яка виховує дитину з особливими освітніми потребами (4 год.) Підготувати матеріали для індивідуальної консультації з батьками дитини, які виховують дитину з певним порушенням психофізичного розвитку (за вибором студента), опрацювавши розділ «Встановлення партнерських стосунків з родинами» з книги Елен Р. Даніелс і Кея Стаффорда «Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів». Література 1. Даніелс Е. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів / Е. Даніелс, К. Стаффорд. – Львів: Тов-во «Надія», 2002. – С. 37-54. 2. Мартинчук О.В. Основи корекційної педагогіки: [навч.-метод. посіб. для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта»] / Олена Валеріївна Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – С.177-254. Тема 15. Особливості психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітньому просторі (4 год.) Написати реферат на тему «Психолого-педагогічний супровід дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах інклюзивного навчання» . Література 1. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: [навч.-метод. посібник] / А.А. Колупаєва, Н.З. Софій , Ю.М. Найда та ін./ За заг. ред. Л.І. Даниленко. – К.: 2007. – 127 с. 2. Інтернет-ресурси.

ЛІТЕРАТУРА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА