Педагогіка загальна

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогіка загальна by Mind Map: Педагогіка загальна

1. Змістовий модуль ІІ. ТЕОРІЯ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ

1.1. Лекції

1.1.1. Лекція №3.Дидактика як теорія освіти і навчання.

1.1.1.1. Основні поняття теми: дидактика, об’єкт, предмет дидактики, навчання, освіта, виховання в процесі навчання, викладання, учіння, знання, вміння, навички, методи, прийоми, засоби навчання, принципи і правила навчання, функції навчання, провідні тенденції розвитку національної системи освіти, завдання дидактики.

1.1.2. Лекція №4. Зміст освіти в сучасній загальноосвітній школі

1.1.2.1. Основні поняття теми: зміст загальної середньої освіти, галузі освіти, стратегічні завдання реформування змісту освіти в Україні, основні компоненти сучасного змісту освіти, державна стратегія розвитку загальної середньої освіти, види (загальна, політехнічна, професійна) освіти, наукові вимоги до формування змісту шкільної освіти, стандарти освіти, державний стандарт загальної середньої освіти, державні нормативні документи, шкільний компонент, навчальний (базовий, типовий, власне навчальний) план, навчальна програма, навчальна література (підручник, посібник, довідник).

1.1.3. Лекція №5. Процес навчання, його теоретична та методологічна основа

1.1.3.1. Основні поняття теми: дидактика, процес навчання, функції навчання, рушійні сили навчального процесу, закономірності навчального процесу, принципи навчання, структурні компоненти процесу навчання, викладання, учіння, основні етапи оволодіння знаннями, мотивація учіння школярів.

1.1.4. Лекція №6. Закономірності, принципи, правила навчання

1.1.4.1. Основні поняття теми: закономірності навчання, принцип навчання, правило навчання, принцип наочності, принцип науковості, принцип систематичності і послідовності, принцип доступності, принцип активності і свідомості, принцип звязку з життям, принцип міцності знань, принцип індивідуального підходу, принцип емоційності навчання

1.1.5. Тема 7. Методи і засоби навчання

1.1.5.1. Основні поняття теми: метод навчання, прийом навчання, засіб навчання, класифікація методів навчання, методи організації та самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності, методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методи контролю та самоконтролю у навчанні

1.1.6. Тема №8 Організаційні форми навчання

1.1.6.1. Основні поняття теми: форма організації навчання, класно-урочна система навчання, урок, типи уроків, структура уроку, позаурочні форми навчання

1.2. Семінарські заняття

1.2.1. Семінарські заняття №2. Освітня система в Україні

1.2.2. Семінарські заняття №3. Технології навчання в сучасній школі

1.2.3. Семінарські заняття №4. Урок як основна форма організації навчання в загальноосвітній школі

1.2.4. Семінарські заняття №5.Особливості проведення уроків в початковій школі

1.2.5. Семінарські заняття №6. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів

1.3. Завдання для самостійної роботи

2. Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ

2.1. Лекції

2.1.1. Лекція №1. Педагогіка як наука про виховання

2.1.1.1. Основні поняття теми: педагогіка, педагог, загальні основи педагогіки, дидактика, теорія виховання, теорія управління навчально-виховним процесом, джерела розвитку педагогіки (педагогічна спадщина минулого, сучасні педагогічні дослідження, передовий педагогічний досвід), об’єкт, предмет, завдання, функції педагогіки, національне виховання, виховання, виховання в широкому розумінні, виховання у широкому педагогічному розумінні, виховання у вузькому педагогічному значенні, виховання в гранично вузькому значенні, навчання, освіта, загальна педагогіка, народна педагогіка, історія педагогіки і школи, вікова педагогіка (пре-перинатальна, дошкільна, педагогіка загальноосвітньої школи, педагогіка дорослих), корекційна або спеціальна педагогіка (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, логопедія, олігофренопедагогіка, пенітенціарна педагогіка), галузеві педагогіки (військова, авіаційна, інженерна тощо), професійна педагогіка (педагогіка професійно-технічної освіти, педагогіка вищої школи); соціальна педагогіка (агогіка, герогогіка, андрагогіка; віктимологія), гендерна, порівняльна педагогіка, часткові, або предметні, методики), міжпредметні зв’язки педагогікиНовый узел

2.1.2. Лекція №2 Методологія і методика педагогічних досліджень

2.1.2.1. Наукові дослідження, фундаментальні та прикладні дослідження, методологія педагогічних досліджень, методи науково-педагогічних досліджень (неексперементальні, експериментальні, формувальні).

2.2. Семінарські заняття

2.2.1. Семінарські заняття №1.Предмет і методи педагогіки

2.3. Завдання для самостійної роботи

3. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

4. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

5. Змістовий модуль ІІІ. ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ

5.1. Лекції

5.1.1. Лекція №9 Сутність процесу виховання

5.1.1.1. Основні поняття теми: виховання, самовиховання, перевиховання, процес виховання (виховний процес), структура, етапи процесу виховання, управління процесом виховання, мотиви виховання, ієрархічна система потреб людини, внутрішні та зовнішні суперечності, рушійні сили процесу виховання, всебічно і гармонійно сформована особистість, національне виховання, ідеал, фактори виховання (об’єктивні та суб’єктивні), закономірності, принципи виховання, концепції виховання, вихованість, критерії вихованості особистості.

5.1.2. Лекція №10. Зміст виховання

5.1.2.1. Основні поняття теми: зміст виховання, культура життєвого самовизначення, основні напрями виховання, базова культура особистості, національне виховання, громадянське виховання, громадянська культура, розумова (інтелектуальна) культура, розумове виховання, науковий світогляд, моральне виховання, статеве виховання, правове виховання, моральна культура особистості, екологічне виховання, екологічна культура, трудове виховання, економічне виховання, професійна орієнтація, естетичне виховання, естетична культура, фізична культура.

5.1.3. Лекція №11. Загальні методи та форми виховання. Технології виховання

5.1.3.1. Основні поняття теми: методи, прийоми, способи, засоби виховання, методи безпосереднього виховного впливу, методи опосередкованого виховного впливу, методи самовиховання, методи формування свідомості особистості, методи організації діяльності, спілкування і формування досвіду суспільної поведінки, методи стимулювання діяльності і поведінки, методи самовиховання, форма виховання, позакласна робота, позашкільна робота, масові, групові, індивідуальні форми виховної роботи, позашкільні навчально-виховні заклади, система виховання, колективна творча справа, інтерактивні технології виховання, позашкільна виховна робота.

5.2. Семінарські заняття

5.2.1. Семінарські заняття №7. Розвиток, виховання і соціалізація особистості

5.2.2. Семінарські заняття №8. Технологія виховання

5.2.3. Семінарські заняття №9. Особистість в системі колективних відносин

5.2.4. Семінарські заняття №10. Організаційно-педагогічна робота класного керівника

5.3. Завдання для самостійної роботи

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

6.1. Основна

6.1.1. 1. Абрамян В.Ц. Театральна педагогіка / В.Ц. Абрамян. – К.: Лібра, 1996.– 224с. 2. Волкова Н.П. Педагогіка: Навчальний посібник. 2-ге видання, перероблене, доповнене / Н.П. Волкова. – К.: Академвидав, 2007. – 616 с. (Альма-матер). 3. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896. – К.: Райдуга, 1994. – 61 с. 4. Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.: Парламентське видавництво. 2002. – 159 с. 5. Закон України «Про освіту» // Законодавство України про освіту. Збірник законів. – К.: Парламентське вид-во, 2002. 6. Кузьмінський А.І. Педагогіка: Підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 418 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). 7. Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 429 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). 8. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. 3-є видання, доповнене / Н.Є. Мойсеюк. – К.: ВАТ «КДНК», 2001. – 608 с. 9. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навчальний посібник / О.П. Рудницька. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2005. – 360 с. 10. Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник. Видання 2-ге, виправлене, доповнене / М.М. Фіцула. – К.: Академвидав, 2006. – 560 с. (Альма-матер). 11. Ягупов В.П. Педагогіка: Навчальний посібник / В.П. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – 560 с. 12. Іванюк Г.І., Мартиненко С.М. Педагогіка. Модуль «Основи педагогіки», «Теорія виховання» : навчальний посібник / Г.І. Іванюк, С.М. Мартиненко. – К. : КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2006. – 64 с.

6.2. Додаткова

6.2.1. 1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі / А.М. Алексюк. – К.: Радянська школа, 1981. – 206с. 2. Амонашвили Ш.А. Здравствуйте, дети!: [Пособие для учителя. Предисл. А.В. Петровского] / Ш.А. Амонашвили. – М.: Просвещение, 1983. – 208 с., ил. 3. Антология педагогической мысли Украинской ССР / Сост. Н.П. Калиниченко. – М.: Педагогика, 1988. – 640 c. 4. Артемова, Л.В. Історія педагогіки України: підручник для вищих пед. навч. закладів / Л. В. Артемова. – К.: Либiдь, 2006. – 424 с. : іл. 5. Бех І.Д. Виховання особистості: підручник. – К.: Либідь, 2008. – 848 с. 6. Бех І.Д. Особистісно зорієнтовані технології виховання / І.Д. Бех // Психологія і педагогіка життєтворчості: [Наук.-метод. посіб.] / Ін-т змісту і методів навчання та ін. – К., 1996. – Ч. 1, розд. 2. – С. 283-298. 7. Бех І.Д. Проблема методів виховання в сучасній школі / І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 4. – С. 136-141. 8. Біла книга (Сили змін та вектори руху до нової освіти України) / упор. Віктор Громовий. – К.: Міжнародний благодійний фонд «Україна –3000», 2009. – 156с.