Toán 3

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Toán 3 by Mind Map: Toán 3

1. Ôn

1.1. Đọc, viết, so sánh 3 chữ số

1.2. Cộng, trừ, tìm x, ?

1.2.1. Có nhớ

1.2.2. Không nhớ

1.3. Chu vi, diện tích

1.4. Đồng hồ

1.5. x / + -

1.6. Ít, nhiều hon

2. Ghi nhớ

2.1. số dư < số chia

2.2. biểu thức

2.3. hình chữ nhật, vuông

2.4. gấp nhiều lần

2.5. giảm nhiều lần

3. Số 3,4,5 chữ số

3.1. Đo độ dài Km

3.2. bảng x 6,7,8,9

3.3. chia có dư 1 chữ số

3.4. gấp a lần; giảm b lần

3.5. bài giải 2,3 phép tính

3.6. tìm số bị chia, chia, thương số

3.7. nhân 3 chữ số và 1 chữ số

3.8. biểu thức

3.8.1. có ngoặc đơn

3.8.2. không ngoặc đơn

3.9. trung điểm

3.10. ngày, tháng, năm

3.11. hình tròn

3.12. số la mã

3.13. thống kê số liệu: kg, l

3.14. tiền việt nam

3.15. đo diện tích cm2

3.16. đại lượng (cân) kg; phòng học ?cm

3.17. rút về đơn vị

3.18. hình học: đa giác