พุทธประวัติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พุทธประวัติ by Mind Map: พุทธประวัติ

1. ปรินิพพาน

1.1. ก่อนปรินิพพาน 3 เดือนทรงปลงอายุสังขาร

1.2. ภิกษุรูปสุดท้าย : สุถัททะ

1.3. ใต้ต้นสาละ ณ สาลวโนทยาน

1.4. พระชนมายุ 80 พรรษา

1.5. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน6

2. ตรัสรู้

2.1. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

2.2. พระชนมายุได้ 35 พรรษา

2.3. ณ โคนใต้ต้นโพธิ์ ตำบลอุรุเสนานิคมริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา

2.4. ปฐมเทศนา

2.4.1. ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร

2.4.1.1. อริยสัจ 4

2.4.1.2. มรรค 8

2.4.1.3. หลักมัชฌิมาปฏิปทา

2.4.1.4. ภิกษุรูปแรก: โกญฑัญญะ

3. ขวัญข้าว ฟักประไพ ม.1/6 เลขที่ 8

4. พระพุทธเจ้าประสูติ

4.1. พระบิดา : พระเจ้าสุทโทธนะ

4.2. พระมารดา : พระนางพิมพา

4.3. พระชายา : พระนางพิมพา

4.4. พระโอรส : ราหุล (บ่วง)

4.5. พระนามเดิม : เจ้าชายสิทธัตถะ

4.6. ประสูติ: วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน

5. ออกผนวช

5.1. เทวทูตู 4

5.1.1. คนแก่

5.1.2. คนเจ็บ

5.1.3. คนตาย

5.1.4. นักบวช

5.2. พระชนมายุ 19

5.2.1. ศึกษาในสำนักอาฬารดาบส กาลามโครตร

5.2.2. ศึกษาสำนักอุทกดาบส รามบุตร

5.2.2.1. ( บรรลุฌานชั้นที่ 8 )