พุทธประวัติ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
พุทธประวัติ by Mind Map: พุทธประวัติ

1. พระพุทธเจ้าประสูติ

1.1. พระบิดา : พระเจ้าสุทโทธนะ

1.2. พระมารดา : พระนางพิมพา

1.3. พระชายา : พระนางพิมพา

1.4. พระโอรส : ราหุล (บ่วง)

1.5. พระนามเดิม : เจ้าชายสิทธัตถะ

1.6. ประสูติ: วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน

2. ออกผนวช

2.1. เทวทูตู 4

2.1.1. คนแก่

2.1.2. คนเจ็บ

2.1.3. คนตาย

2.1.4. นักบวช

2.2. พระชนมายุ 19

2.2.1. ศึกษาในสำนักอาฬารดาบส กาลามโครตร

2.2.2. ศึกษาสำนักอุทกดาบส รามบุตร

2.2.2.1. ( บรรลุฌานชั้นที่ 8 )

3. ปรินิพพาน

3.1. ก่อนปรินิพพาน 3 เดือนทรงปลงอายุสังขาร

3.2. ภิกษุรูปสุดท้าย : สุถัททะ

3.3. ใต้ต้นสาละ ณ สาลวโนทยาน

3.4. พระชนมายุ 80 พรรษา

3.5. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน6

4. ตรัสรู้

4.1. วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

4.2. พระชนมายุได้ 35 พรรษา

4.3. ณ โคนใต้ต้นโพธิ์ ตำบลอุรุเสนานิคมริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา

4.4. ปฐมเทศนา

4.4.1. ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร

4.4.1.1. อริยสัจ 4

4.4.1.2. มรรค 8

4.4.1.3. หลักมัชฌิมาปฏิปทา

4.4.1.4. ภิกษุรูปแรก: โกญฑัญญะ

5. ขวัญข้าว ฟักประไพ ม.1/6 เลขที่ 8