http://www.ksp.or.th (Old)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
http://www.ksp.or.th (Old) by Mind Map: http://www.ksp.or.th (Old)

1. หน้าแรก

1.1. Top Graphic

1.2. ข่าววิ่ง

1.3. ผังเว็บไซต์

1.4. Left Menu

1.4.1. ปรับขนาดตัวอักษร

1.4.2. ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

1.4.3. บล็อก

1.4.3.1. วิธีใช้งาน

1.4.3.2. บล็อกตามกลุ่ม

1.4.3.3. บล็อกมาใหม่

1.4.3.4. บล็อกยอดนิยม

1.4.4. ปฎิทินกิจกรรม

1.4.5. สมัครรับข่าวสาร

1.4.6. บันทึกความทรงจำ

1.4.6.1. ผู้ก่อตั้งคุรุสภา

1.4.6.2. สามัคยาจารย์สมาคม

1.4.6.3. หนังสือพิมพ์วิทยาจารย์

1.4.6.4. การประชุมอบรมทางวิชาการ

1.4.6.5. ตำราวิชาชุดครูของคุรุสภา

1.4.6.6. หอประชุมคุรุสภา

1.4.6.7. สัญลักษณ์ตราคุรุสภา

1.4.7. RSS

1.4.8. E-Book

1.4.9. Banner

1.4.9.1. วันครู

1.4.9.2. คุรุสภาภูมิภาค

1.4.9.3. รับสมัครทดสอบความรู้

1.4.9.4. คู่มือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1.4.9.5. แบบสอบถามออนไลน์

1.4.9.6. KSP Channel

1.4.9.7. ตรวจสอบผลการทดสอบความรู้

1.4.9.8. ดาวน์โหลดโปรแกรม KSP BUNDIT

1.4.9.9. สถาบันผลิตครูที่ร่วม MOU กับคุรุสภา

1.4.9.10. สถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

1.4.9.11. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย

1.4.9.12. เอกสารประกอบการบรรยายทางวิชาชีพ

1.4.9.13. ติดตามใบอนุญาตเทียบโอน

1.4.9.14. ขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

1.4.9.15. ต่ออายุใบอนุญาตฯ

1.4.9.16. ครูอาวุโส

1.4.9.17. เครือข่ายพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพ

1.4.9.18. วารสารวิทยาจารย์

1.4.9.19. FAQ ถามมา-ตอบไปโดยผู้เชี่ยวชาญ

1.4.10. เข้าสู่ระบบ

1.4.11. ร่วมแสดงความคิดเห็น

1.4.12. KSP Intranet ระบบข่าวสารภายในองค์กร

1.4.13. ตรวจสอบผล คุรุสภา

1.4.13.1. ตรวจสอบการ upload file ต่ออายุฯ มีปัญหา

1.4.13.2. ตรวจสอบรายชื่อเอกสารตีกลับ

1.4.13.3. ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตฯ

1.4.14. บริการดาวน์โหลด

1.5. Right + Center Menu

1.5.1. คุรุสภาวันนี้

1.5.2. ข่าวประชาสัมพันธ์

1.5.3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

1.5.4. มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

1.5.5. ภาพข่าวกิจกรรม

1.5.6. ประกาศ

1.5.7. หนึ่งโรงเรียนหนึ่งวัฒนธรรม

1.5.8. กฎหมาย/ระเบียบ

1.5.9. ข่าวคุรุสภาจากหนังสือพิมพ์

1.5.10. งานวิจัยของคุรุสภา

1.5.11. รายงานประจำปี

1.5.12. การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา

1.5.13. บทความ/คำกล่าว

1.5.14. มติคณะกรรมการ

1.5.15. เว็บลิ้งค์

2. รู้จักคุรุสภา

2.1. ความเป็นมา

2.2. วัตถุประสงค์ของคุรุสภา

2.3. อำนาจหน้าที่ของคุรุสภา

2.4. การบริหารงานของคุรุสภา

2.5. คณะกรรมการคุรุสภา

2.6. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

2.7. คณะอนุกรรมการคุรุสภา

2.8. สมาชิกคุรุสภา

2.9. รายได้คุรุสภา

2.10. ทำเนียบกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

2.11. หน่วยงานในสังกัด

2.11.1. สำนักอำนวยการ

2.11.2. สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

2.11.3. สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ

2.11.4. สำนักนโยบายและแผน

2.11.5. สำนักนิติการ

2.11.6. กลุ่มตรวจสอบภายใน

2.11.7. สำนักมาตรฐานวิชาชีพ

2.12. วิสัยทัศน์และพันธกิจ

2.13. โครงสร้างสำนักงาน

3. รับเรื่องร้องเรียน

4. ติดต่อคุรุสภา

5. กระดานสนทนา

6. ค้นหา

6.1. Google

6.2. ภายในเว็บ