SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRAC...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OTWOCKU by Mind Map: SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OTWOCKU

1. SPIS TREŚI

2. WSTĘP

3. Cele kształcenia bezrobotnych

4. Prawne aspekty szkoleń dla bezrobotnych

4.1. Rozwiązania ustawowe

4.2. Formy finansowania szkoleń

4.3. Rola i powinność Powiatowego Urzędu Pracy

5. Charakterystyka powiatu otwockiego

5.1. Położenie gograficzne i walory przyrodnicze

5.2. Sytuacja gospodarcza powiatu

5.3. Liczba i struktura ludności powiatu wg wieku

5.4. Szkolnictwo i rozwój zawodowy w powiecie

5.5. Struktura bezrobocia

6. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w zakresie rozwoju zawodowego i organizowanych szkoleń bezrobotnych

6.1. Początki działalności szkoleniowej wśród osób bezrobotnych

6.2. Działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w zakresie organizownych szkoleń dla bezrobotnych w latach 2006-2007

7. Podsumowanie

8. Bibliografia

9. Spis tabel

10. Aneksy