Học bổng FO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Học bổng FO by Mind Map: Học bổng FO

1. Đối tượng

1.1. Học sinh

1.2. Sinh viên

2. Tiêu chuẩn

2.1. Học giỏi

3. Thể lệ

3.1. Gửi bản công chứng kết quả học tập

3.2. Xét duyệt

3.3. Chọn 10 người/ 1 kỳ

4. Học bổng

4.1. 1 triệu đồng / kỳ