Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Соціальна психологія by Mind Map: Соціальна психологія
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Соціальна психологія

додаються

Модуль 3

Лекції

4.Соціально-психологічна характеристика спілкування.

Пояснювальна записка

Модуль 1

Лекції

1. Вступ в соціальну психологію

Самостійна робота студентів

Тема 1. Місце і роль соціальної психології в системі наукового знання

2 завдання

Тема 2. Соціальна психологія особистості

2 завдання

Тема 3. Основи психології спілкування

2 завдання

Проблема взаємодії в соціальній психології

2 завдання

Соціальна психологія груп та масових явищ

2 завдання

Модуль 5

Лекції

6. психологія малої соціальної групи

Семінарські заняття

Соціально-психологічні характеристики малої соціальної групи

Література

Додаткова література

1. Бэрон Р., Ричардсон Н.Д. Агрессия, – СПб., 1997. 2. Бодалев А.А. Психология общения. – М., 1996. 3. Говорун Т.В., Кікінеджі О.М. Гендерна психологія: Навчальний посібник. – К., 2004. 4. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. – СПб., 2000. 5. Куницына В. Н., Казаринова Н. В., Погольша В. М. Межличностное об¬щение. – СПб., 2001. 6. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. – СПб., 2000. 7. Общая конфликтология: учебн.пособие / Ред. Ващенко И.В., Гиренко С.П. – Харьков, 2001. 8. Ольшанский Д.В. Психология масс. – СПб., 2001. 9. Пірен М. I. Основи конфліктології: Навчальний посібник. – К., 1997. 10. Пірен М.І. Основи етнопсихології: Підручник. – К., 1998. 11. Почебут Л.Т. Психология социальных общностей (толпа, социум, этнос). – СПб., 2002. 12. Трухін І.О. Соціальна психологія спілкування: Навчальний посібник. – К., 2005. 13. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 1997. 14. Чалдини Р. Психология влияния. – СПб., 2000.

Основна література

1. Андреева Г, М. Социальная психология: Учебник для высших учеб¬ных заведений. — М.: Аспект Пресс, 2003. 2. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія. – К., 1995. 3. Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. — СПб., 1996. 4. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія. Навч. Посібник – К.,2003 5. Парыгин Б.Д. Социальная психология. Учеб. пособие. – СПб.: ГУП, 2003. 6. Практикум із соціальної психології. Навч. метод. посібник // Долинська Л. (ред.),Абрамян И., Артемчук О. та ін. – К., 2001. 7. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб.: Питер Ком, 1999. 8. Савчин М. В. Соціальна психолопя. – Дрогобич, 2000. 9. Словарь-справочник по социальной психологии / В.Крысько. – СПб.: Питер, 2003. 10. Социальная психология в трудах отечественной психологии / Сост. Свенцицкий А.Л. – СПб.: Питер, 2000. 11. Социальная психология:ключевые идеи/Р.Бэрон, Д.Бирн, Б.Джонсон.- 4-е изд. – СПб.:Питер, 2003. 12. Социальная психология: Практикум: Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2006. 13. Шибутани Т. Социальная психология / Пер. с англ. Ольшанского В.Б.— Ростов-на-Дону, 1998.

модуль 2

лекції

2. Особистість з позиції соціальної психології

3. Особистість у групі

семінарські заняття

особистість як предмет соціальної психології

модуль 4

Лекція

5. Взаємодія і соціальний вплив

Система поточного і підсумкового контролю знань

оцінка самостійної роботи ( 10 завдань-5 балів кожен (50 б.))

оцінка роботи на семінарах (1 заняття - 10 балів)

відвідування лекцій (6 балів) і семінарів(2 бали)

тестові завдання - 100 завдань (100 балів)

іспит - 40 балів