Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Magazine Translate Team by Mind Map: Magazine Translate Team
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Magazine Translate Team

Giới thiệu

Mục đích

Sứ mệnh

Tầm nhìn

Giá trị

Các hoạt động

Tạp chí

Phim

hoạt động #

Lợi ích tham gia

Nhận tạp chí

Trao đổi- chia sẻ vấn đề bạn quan tâm

Phát triển khả năng tin học tiếng anh

Đào tạo kĩ năng mềm

Phát triển tri thức của chính bạn và chia sẻ cho cộng đồng

Đăng ký tham gia

16+

Đam mê tri thức

Mong muốn chia sẻ

Tiếng anh khá

Làm Test