Психологія ментальності клієнта

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Психологія ментальності клієнта by Mind Map: Психологія ментальності клієнта

1. Змістовий модуль І. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ СПІЛКУВАННЯ

1.1. Тема 1. Історичні та сучасні уявлення про ментальність

1.1.1. Етапи становлення історії ментальності (за Ж. Ле Гофом). Попередники поняття «ментальність» в науці. Ментальність у психоаналітичній, гуманістичній, екзистенційно-феноменологичній традиції. Погляди західної та вітчизняної науки на менталітет як наслідок протилежних психологічних культур. Властивості і характеристики ментальності. Соціальні контексти ментальності. Функції ментальності. Ментальність і мова.

1.2. Тема 2. Генезис, структура й основні життєві прояви ментальності

1.2.1. Основні життєві прояви ментальності: стереотипи; нахили індивіда до певних типів реакцій; буденна, напівавтоматична поведінка та мислення; знання, якими володіє спільнота; вірування як донаукові уявлення про довколишній світ; картина (образ) світу й сприйняття себе у світі; громадська думка тощо. Типи ментальності: сімейна, гендерна, релігійна, етнічна, територіально-поселенська, професійна, субкультурні ментальності. Система і структура ментальності (О. С. Баронін, А. Х. Гаджієв, А.В. Фурман). Генезис ментальності. Концепція формування ментальності за С.В. Лур’є. Концепції ментальності у працях вітчизняних вчених. Концепція ментальної психології М.-Л. Чепи. Концепція соцієтальної психіки О.А.Донченко.

2. Змістовий модуль ІІ. РІЗНОВИДИ МЕНТАЛЬНОСТІ КЛІЄНТА

2.1. Тема 1. Сімейно-релігійні типи ментальності

2.1.1. Сімейна ментальність як тенденція особистості виконати свої статеворольові функції на основі отриманих у спілкуванні з родинним середовищем уявлень, знань, умінь, навичок, звичок. Доісторична сім’я. Ранні форми шлюбно-сімейних стосунків. Простір психологічної близькості. Язичницька сім’я. Стосунки чоловіка та жінки на базі початковій конфліктності. Ритуальна свобода жінки. Територіальний розподіл на жіночі і чоловічі функції в сім’ї. Християнська сім’я. Модель розподілу влади, відповідальності й любові. "Велика сім’я". Католицька сім’я. Ієрархія панування-підкорення. Протестантська сім’я: тенденція паритетності стосунків "дитина-мати-батько" в бік зменшення домінантності батька при збереженні його відповідальності за сім’ю. Сім’я радянської доби як модель аномальної, язичницької сім’ї з рудиментами православної моделі

2.2. Тема 2. Гендерна ментальність клієнта

2.2.1. Гендерна ментальність як тип ментальності індивіда й групи. Питання вродженості чи набутості гендерної ментальності. Конструювання гендера і гендерної ідентичності в різні історичні епохи, цивілізації. Чинники формування гендерної ментальності: вік, освіта,виховання, конкретні соціальні ситуації, традиції, норми тощо. Ментальні відмінності чоловіків і жінок: розбіжності оцінок рольових позицій, стереотипи поведінки. Чоловічий і жіночий мовні світи. Питання походження чоловічого і жіночого мовних світів, спільних і відмінних комунікативних стратегій, специфічних дискурсів. Гендерлект.

2.3. Тема 3. Етнічна ментальність клієнта

2.3.1. Етнічний і мономіф як історичний базис етноментальності. Кристалізація колективного "ми" у міфі. Історія етнічного міфу. Мономіф як оповідь про подорож етнічного героя. Схема життєдіяльності соціальних систем (культурний, літературний міф). Ментальність у структурі етнічної свідомості. Концептуальна модель етнічної свідомості. Неоміфологеми української етнічної ментальності. Ментально-характерологічні риси східних слов’ян. Позитивні й негативні ментально-характерологічні риси українського, російського , білоруського етносів. Етномаргінальність як соціокультурний феномен. Етномаргінал як соціальний тип внутрішньо двоїстої особи, яка стоїть на межі двох етнокультурних (лінгвокультурних) світів. Ментальність внутрішніх мігрантів України. Причини і види внутрішньої міграції. Основні труднощі мігранта на новому місці проживання. Симптоматика культурного шоку.

2.4. Тема 4.Територіально-поселенські ментальності

2.4.1. Провінційна ментальність та її рівні: сільська – рівень сільського соціуму; містечкова – рівень малого провінційного міста; міська – рівень індустріального, адміністративного, культурного центра; провінційна – рівень провінції в цілому. Сільська ментальність. Життєве середовище селянина. Сільська ментальність цільна і однорідна. Міська ментальність. Життєве середовище городянина антропогенне (техногенне). Ментальність жителів великого міста. Містечкова ментальність як соціально-психологічні стереотипи, автоматизми й звички свідомості, закладені вихованням і культурними традиціями, ціннісні орієнтації, значущі уявлення й погляди людей, що живуть у невеликих містах. Регіональні ментальності України. Схід-Захід-Південь-Центр-Північ.

3. Змістовий модуль ІІІ. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ МЕНТАЛЬНОСТІ КЛІЄНТА

3.1. Тема 1. Проблеми дослідження професійної ментальності

3.1.1. Види професійної ментальності, особливі стилі світосприймання у представників цих спільнот. Генеза професійної ментальності. Суб'єктивне уявлення про світ, Професійне бачення світу як система відносин фахівця-професіонала з об'єктами світу. Психологічні параметри ситуацій: оцінка умов ситуацій, виділення професійно значимих параметрів, знаходження відповідного способу поводження в них. Особливості професійного міжособистісного сприйняття. Професійні аспекти спілкування. „Професійний світогляд” як специфічний зріз загального світогляду й елемент професійної культури. Ментальні риси окремих професій.

3.2. Тема 2.Методи дослідження ментальності

3.2.1. Два підходи до вивчення ментальності: розглядати свідомість як психосоциальное явище ізсередини та розкривати специфіку ментальності іззовні, шляхом порівняння з системами інших суспільств. Методологія дослідження провінційності. Метод міждисциплінарних досліджень. Методи вивчення професійних ментальностей. Експерименти О.Ю. Артем'євої й Ю.Г. Вяткіна. Спосіби обробки наведених даних Методи психологічних досліджень ментальності. Метод КМК (Конструювання ментальних карт, Кабрін В.І)