Kế hoạch dạy học bài ôn tập và luyện tập

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kế hoạch dạy học bài ôn tập và luyện tập by Mind Map: Kế hoạch dạy học bài ôn tập và luyện tập

1. Chú trọng đến việc phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động sáng tạo của HS

2. Nghiên cứu tài liệu

2.1. Nội dung bài luyện tập

2.2. Các kiến thức liên quan

3. Xác định mục tiêu bài học

3.1. Kiến thức

3.2. Kĩ năng

3.3. Thái độ

3.4. Năng lực

4. Lựa chọn các nội dung kiến thức cần hệ thống và các dạng bài tập vận dụng các kiến thức

4.1. Hệ thống kiến thức

4.2. Hệ thống bài tập

5. Lựa chọn phương pháp dạy học và phương tiện dạy học

5.1. Phương pháp đàm thoại

5.2. Sử dụng thí nghiệm hoá học

5.3. Phương tiện trực quan

6. Dự kiến tiến trình của bài luyện tập

6.1. Dự kiến hoạt động dạy và học

6.2. Hình thức tổ chức, phương tiện dạy học

6.3. Hệ thống các kiến thức

6.4. Trình bày nội dung cần nắm vững

7. Dự kiến phương thức kiểm tra, đánh giá kết qủa học tập của HS sau giờ luyện tập

7.1. Xác định yêu cầu hoạt động kiểm tra, đánh giá

7.2. Tổ chức kiểm tra nhanh 10-15 phút

8. Dự kiến các yêu cầu về sự chuẩn bị của HS cho giờ luyện tập

8.1. Xem lại nội dung bài học

8.2. So sánh các khái niệm

8.3. Lập bảng tổng kết

8.4. Thiết lập các sơ đồ

8.5. Giải một số bài tập hoá học xác định

9. Thiết kế kế hoạch giờ học

9.1. Thiết kế theo hướng dạy học tích cực