Niedostosowanie społeczne

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Niedostosowanie społeczne by Mind Map: Niedostosowanie społeczne

1. Rodzaje niedostosowania

1.1. Manifestowanie w postaci zahamowania jednostki w środowisku

1.2. Manifestowanie postawą demonstracyjno-bojową

1.3. Manifestacja w postaci "skrajnej aspołeczności"

2. Niepowodzenia szkolne

2.1. Przyczyny

2.1.1. Psychofizyczne

2.1.1.1. wynikają z zaburzeń rozwojowych samego ucznia

2.1.2. Dydaktyczne

2.1.2.1. wynikają z określonych treści nauczania

2.1.3. Społeczno-środowiskowe

2.1.3.1. wynikają z warunków pracy ucznia i nauczyciela

3. Przyczyny

3.1. Biologiczne (wewnętrzne)

3.2. Psychiczne

3.3. Środowiskowe(zewnętrzne)

3.3.1. wadliwa struktura rodziny

3.3.2. błędy wychowawcze rodziny i szkoły

3.3.3. wpływ środków masowego przekazu na kształtowanie postawy społeczno moralnej dzieci i młodzieży

3.3.4. zaburzenia społeczno rozwojowe

3.3.5. czynniki ekonomiczno-gospodarcze i przyrodniczo-ekologiczne