วิธีการอนุรักษ์มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
วิธีการอนุรักษ์มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย by Mind Map: วิธีการอนุรักษ์มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย

1. การถ่ายทอด

1.1. จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม

1.1.1. จัดแสดงสื่อให้ความรู้

1.2. การสร้างสรรค์สื่อ

1.2.1. นำวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นสร้างสรรค์ผลงาน

1.2.1.1. ลายบรรจุภัณฑ์

1.2.1.2. ของที่รำลึก

1.2.1.3. มาสคอต

1.2.2. จัดทำสื่อดิจิตอลถ่ายทอดผลงาน

1.2.2.1. หนังสั้น

1.2.2.2. การ์ตูนแอนนิเมชั้น

1.3. การใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสาร

1.4. การสั่งสมองค์ความรู้แก่คนรุ่นหลัง

1.5. การนำสิ่งที่มีอยู่มาพัฒนาให้เกิดคุณค่ามากขึ้น

1.5.1. การนำสถาปัตยกรรมไทยมาใช้ในธุระกิจต่างๆ

1.5.2. การนำผ้าไทยมาผ้ระยุกต์ให้เกิดความทันสมัย

2. การนิยิมในสินค้า

2.1. การอุดหนุนสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

2.1.1. งานหัตกรรม

2.1.1.1. ผ้าทอพื้นเมือง

2.1.1.2. งานจักรสาน

2.1.1.3. งานแกะสลักช้าง

2.1.2. งานปั้น

2.1.2.1. เครื่องปั้นดินเผาภาตเหนือ

2.2. ท่องเที่ยวแหล่งชุมชนพื้นบ้าน

2.2.1. บ่อเกลือจังหวัดน่า

2.2.2. ชุมชนไทลื่อเมืองมาง

2.2.3. บ้านลาวเวียง จ.อุตรดิตถ์

3. เก็บรวบรวมข้อมูล

3.1. การท่องเที่ยวสถานที่ทางวัฒนธรรม

3.2. จดบันทึก

3.3. การจดจำผ่านสื่อ

3.3.1. การถ่ายภาพ

3.3.2. การบันทึกวีดีโอ

3.4. การศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมูล

3.5. การวาดรูป

4. ส่งเสริมกิจกรรม

4.1. เข้าร่วมกิจกกรมทางศาสนา

4.2. การร่วมประเพณีต่างๆ

4.2.1. สงกรานต์

4.2.2. ลอยกระทง

4.2.3. เข้า-ออกพรรษา

4.3. ศึกษาประเพณี การละเล่น ภูมิปัญญาไทย

4.4. รวมกลุ่มตามความสนใจ

4.4.1. ดนตรีไทย

4.4.2. งานหัตกรรมไทยต่างๆ

4.4.2.1. แกะสลักผักผลไม้

4.4.2.2. เครื่องจักรสาน