สรุปการประชุม Human Error (9-3-64)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
สรุปการประชุม Human Error (9-3-64) by Mind Map: สรุปการประชุม  Human Error (9-3-64)

1. สิ่งที่ต้องทำ (Action items)

1.1. หัวหน้ากอง นำเสนอแนวทาง การบริหารจัดการ กำกับดูแล ป้องกันการเกิดเหตุการณ์ Human Error 20 นาที ในงานกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิด Human Error อปต.

1.1.1. หจต-ส. เตรียม PPT. ให้ กคต-ส.

1.2. การรายงานการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกัน H/E 6 ข้อ

1.2.1. ส่งสรุปปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน H/E 6 ข้อ พร้อมเอกเสารแนบหรือรูปภาพประกอบในแต่ละข้อ(ถ้ามี) ให้ หปลต-ส. ทราบ ในระบบ ECM

1.2.1.1. งาน Switching ที่มีความเสี่ยง สีแดง

1.2.1.2. งาน Switching ที่มีขั้นตอนซับซ้อน เช่น ดับ Main bus หรือนำอุปกรณ์ใหม่เข้าใช้งาน

2. ข้อสรุปจากการพิจารณาร่วมกัน (Decisions)

2.1. แนวทางป้องกัน กรณีเหตุการณ์ H/E ทำให้ไฟดับที่ สฟ.ขนอม จากสาเหตุการตรวจรับไม่สมบูรณ์ (ลืมใส่สาย CT Bus Diff.)

2.1.1. ประชุมก่อนทำงานทุกครั้ง

2.1.2. กรณีมีงานร่วมต้องขอ Request ปฏิบัติงานร่วมก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง

2.1.3. ควบคุมให้มีการแขวน TAG อย่างเคร่งครัด

3. ข้อมูลสำคัญที่ได้จากการประชุม (Insights)

3.1. วันที่ 24-03-64 เวลา 08:00-12:00 น. กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการเกิด Human Error อปต.

3.1.1. หัวหน้ากอง/คณะทำงาน เข้าร่วมที่ห้องประชุมตำเสา สนง. กระบี่

3.1.2. ผปง. เข้าร่วมผ่านระบบผ่านระบบ VDO Conference ห้องสื่อสารวิกฤติ