SWOT Analysis TAXI360

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SWOT Analysis TAXI360 by Mind Map: SWOT Analysis TAXI360

1. Opportunities (Cơ hội)

1.1. Chiếm lĩnh được thị trường cả nước

1.2. Xây dựng được thương hiệu nhanh

1.3. Nhanh chóng vươn ra thị trường quốc tế

1.4. Ứng dụng internet là sức mạnh bao trùm

1.5. Đầu tư cực thấp

1.6. Thu hút các lái xe về với hãng

1.6.1. Vì hiện đại

1.6.2. Thuận tiện

1.6.3. Không giới hạn địa bàn

1.6.4. Phí tổng đài rẻ hơn

1.6.5. Quản lý tài chính tốt hơn

1.6.6. Được đào tạo và phát triển bản thân

2. Strengths (Thế mạnh)

2.1. Hệ thống tổng đài trên cả nước

2.1.1. Nhận điểm hiện đại

2.2. Áp dụng công nghệ Internet

2.3. Hệ thống xe trên cả nước

2.4. Thuận tiện , TIẾT KIỆM cho khách hàng

2.5. Thanh toán CHUẨN, NHANH và AN TOÀN

2.6. Nhiều ý tương trong việc chăm sóc KH

2.7. Có hệ thống đào tạo các lái xe

2.7.1. Hệ thống đào tạo trực tuyến

2.8. NHANH

2.8.1. Chiếm lĩnh thị trường

2.8.2. Chăm soc KH tốt nhất

2.8.3. Đào tạo và tư vấn lái xe VHDN

2.8.4. Uy tín thương hiệu

3. Weaknesses (Điểm yếu)

3.1. Chưa có kinh nghiệp trong việc KD taxi

3.2. Ít Vốn tài chính

3.3. Chưa có hệ thống xe để tự chủ

4. Threats (Dủi do)

4.1. Dễ bị sao chép ý tưởng

4.2. Các hãng cũ sẽ không thiện chí hợp tác, ngại phiền phức

4.3. Hơn khó khăn cho việc thanh toán % kêt nối