PM Quan Ly Phong Hop

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PM Quan Ly Phong Hop by Mind Map: PM Quan Ly Phong Hop

1. Người đặt lịch họp

1.1. Book phòng họp

1.1.1. Tra cứu phòng họp trống theo lịch

1.1.2. Đặt lịch phòng trống, đặt trước (nếu phòng không trống)

1.1.2.1. Chọn phòng họp đang trống

1.1.2.1.1. Chọn phòng họp offline

1.1.2.1.2. Chọn họp online

1.1.2.2. Chọn khoảng thời gian họp

1.1.2.3. Chọn dịch vụ: nước uống, đồ ăn

1.1.3. Mời người tham gia họp

1.1.3.1. Gửi thông báo qua email/SĐT

1.1.3.2. Push notifications qua app

1.1.4. Kết thúc phòng họp

1.2. Quản lý người tham gia họp

1.2.1. Tìm kiếm người tham gia họp theo email/ SĐT

1.2.2. Gửi link hoặc QR code phòng họp cho người tham gia

1.2.3. Xác nhận người tham gia họp

1.2.4. Từ chối yêu cầu tham gia họp

1.2.5. Mời ra khỏi phòng họp

1.3. Đánh giá, phản hồi chất lượng phòng họp và dịch vụ

1.3.1. Đánh giá cơ sở vật chất

1.3.2. Đánh giá dịch vụ kèm theo: ăn uống, công tác chuẩn bị, đón tiếp

2. Người quản lý phòng họp

2.1. Xem bookings phòng họp

2.1.1. Bookings chờ duyệt

2.1.2. Bookings đã duyệt

2.1.3. Bookings đã kết thúc

2.2. Xét duyệt lịch họp

2.2.1. Phê duyệt lịch họp

2.2.2. Từ chối lịch họp

2.2.3. Đề xuất chuyển lịch họp

2.3. Thêm mới, cập nhật phòng họp

2.3.1. Thêm mới phòng họp, thông tin phòng họp: địa điểm, máy chiếu, máy tính, bảng, bút viết, etc.

2.3.2. Chỉnh sửa thông tin phòng họp: địa điểm, máy chiếu, máy tính, bảng, bút viết, etc.

2.3.3. Xóa phòng họp

2.4. Tính phí phòng họp

3. Người tham gia họp

3.1. Tìm kiếm phòng họp

3.1.1. Tìm kiếm theo mã phòng họp

3.1.2. Quét QR code

3.1.3. Tìm kiếm theo tên người đặt lịch

3.2. Xem thông tin phòng họp

3.2.1. Xem thông tin cơ bản của tất cả phòng họp trong tổ chức

3.2.2. Xem thông tin chi tiết phòng họp đã tham gia

3.3. Yêu cầu tham gia cuộc họp

3.4. Take notes cuộc họp

3.4.1. Thêm mới báo cáo cuộc họp

3.4.2. Cập nhật báo cáo cuộc họp

4. Chức năng chung

4.1. Đăng ký tài khoản

4.2. Đăng nhập tài khoản

4.2.1. Đăng nhập as a guest

4.2.2. Đăng nhập tài khoản đã đăng ký

4.2.3. Đăng nhập bằng Gnail

4.2.4. Đăng nhập bằng Facebook

4.3. Khai báo thông tin cá nhân

4.3.1. Họ và tên

4.3.2. Địa chỉ email

4.3.3. Tên tổ chức đang công tác

4.3.4. Chức vụ của bản thân

4.4. Xem thông tin phòng họp

4.4.1. Sức chứa phòng họp

4.4.2. Tên phòng họp

4.4.3. Địa điểm, vị trí phòng họp

4.4.4. Số lượng máy chiếu

4.4.5. Số lượng bảng trắng

4.4.6. Số lượng bút viết

4.4.7. Số lượng máy tính

4.4.8. Số lượng bảng tên

4.4.9. Số lượng giấy trắng ghi chú

4.4.10. Số lượng bàn, ghế

4.4.11. Dịch vụ cuộc họp

4.4.11.1. Yêu cầu cơ sở vật chất: máy chiếu, máy tính, bảng, bút viết, etc.

4.4.11.2. Yêu cầu order nước uống, đồ ăn

4.5. Xem tình trạng phòng họp

4.5.1. Xem phòng đang họp, phòng trống

4.5.2. Đếm ngược thời gian phòng họp dự kiến kết thúc

4.5.3. Xem số lượng người tham gia hiện tại

4.5.4. Số lượng người đặt phòng đang xếp hàng

4.6. Tự động recommend phòng họp thay thế tương tự nếu phòng mong muốn ko còn trống

4.7. Tuỳ chỉnh Dashboard

4.7.1. Xem Dashboard dưới dạng dưới dạng lịch, Pie Chart, Column Chart, etc.

4.7.1.1. Hiển thị dạng lịch thông tin phòng còn trống ở từng ngày

4.7.1.2. Phòng họp sắp kết thúc

4.7.1.3. Lịch sử đặt phòng của bạn

4.7.1.4. Top phòng họp được sử dụng nhiều nhất

4.8. Thống kê, Báo cáo

4.8.1. Xem thống kê báo cáo ngày, tháng, năm dưới dạnglist

4.9. Push notifications

4.9.1. Admin

4.9.1.1. Gửi thông báo booking mới

4.9.1.2. Gửi thông báo chuẩn bị trang thiết bị khi có yêu cầu

4.9.2. Người đặt lịch

4.9.2.1. Gửi thông báo tình trạng xem xét lịch đặt phòng họp (Phê duyệt / Từ chối)

4.9.2.2. Gửi thông báo cho người đang xếp hàng khi có phòng họp vừa kết thúc

4.9.2.3. Gửi thông báo phí phòng họp

4.9.3. Người tham gia họp

4.9.3.1. Gửi lời mời tham gia phòng họp