บทที่ 5 การบริหารการสอบ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 5 การบริหารการสอบ by Mind Map: บทที่ 5 การบริหารการสอบ

1. 5.2 การดำเนินการสอบ

1.1. การเตรียมตัว ก่อนการสอบ

1.1.1. ผู้กำกับการสอบควรเตรียม

1.1.1.1. วัน เวลา สถานที่ รายวิชา กลุ่มผู้คุมสอบ และรายชื่อผู้กำกับการสอบ ตามที่ตารางสอบ

1.2. การปฏิบัติขณะสอบ

1.3. การปฏิบัติเมื่อหมดเวลาสอบ