Латински език

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Латински език by Mind Map: Латински език

1. в мед. прил. стои пред същ. и се съгласува с него по род,число и падеж,не е задължително прил. и същ. да са от едно и също склонение

2. гръцки представки

2.1. anti - против

2.1.1. remedia antiaemetica - антиеметици (лекарства против повръщане)

2.2. dys - нарушена функция

2.2.1. dysphagia - затруднено преглъщане

2.3. hyper- над, повече

2.3.1. hyperplasia - разрастване на тъкан

3. Alphabet - 24 letters *J,W not included originally

3.1. Ударение

3.1.1. - в латинския сричките се броят отзад напред (последните са първи), обратно на българския

3.1.2. ударението пада върху втора или трета сричка

3.1.2.1. пада в/у втора, когато сричката е дълга

3.1.2.1.1. съдържа дифтонг - diaeta

3.1.2.1.2. след гласна следвана от две или повече съгласни -

3.1.2.1.3. сложна съгласна (x,z) -

3.1.2.2. пада в/у трета, когато втората е кратка

3.1.3. ударението НИКОГА не пада на първата (последната) сричка

3.2. Pronunciation

3.2.1. digraphs

3.2.1.1. ph = Ф - pharynx (фаринкс)

3.2.1.2. ch = X brachium (брахиум)

3.2.1.3. rh= Р - haemorrhagia (хеморагия)

3.2.1.4. th= Т - thorax (торакс)

3.2.1.5. qu = КВ - Aqua (аква)

3.2.1.6. ti

3.2.1.6.1. = ТИ - ostium (остиум), tibia (тибиа)

3.2.1.6.2. = ЦИ

3.2.1.7. sch = СХ os ischii (ос исхии)

3.2.1.7.1. cc - първото се чете ВИНАГИ като "К", а второто според гласната след него по горното правило - bucca (бука), vaccinum (вакцинум)

3.2.2. ngu = НГВ пред гласна - lingua (лингва), unguentum (унгвенеум)

3.2.3. c

3.2.3.1. = К

3.2.3.1.1. преди a,o,u - cavum, corpus, sulcus

3.2.3.2. = Ц

3.2.3.2.1. преди e,i, y - cerebrum, cytologia

3.2.4. s

3.2.4.1. = З

3.2.4.1.1. между гласна и l,m,n,r - pulsus (пулзус), tonsilla (тонзила)

3.2.4.1.2. между две гласни - nasus (назус)

3.2.4.2. = С

3.2.5. diphtongs

3.2.5.1. =КС,КЗ - cervix (цервикс), exitus (екзитус) ! ВСИЧКИ думи, които започват с Х са от гръцки произход

3.2.5.2. ae,oe=e

3.2.5.3. au=ay

3.2.5.4. eu=ey

3.2.6. x

4. Spelling - use CAPITAL letters for

4.1. Morbus Alzheimer - names

4.2. Amoxicillin - names of medications

4.3. Aurum -chemical elements

4.4. Leonurus cardiaca - names of plants

5. Nomen Substantivum (съществително име)

5.1. genus (род)

5.1.1. genus femininum - f

5.1.2. genus neutrum - n

5.1.3. genus masculinum - m

5.2. numerus (число)

5.2.1. numerus singularis

5.2.2. numerus pluralis

5.3. casus (падеж)

5.3.1. Nominativus - именителен падеж

5.3.1.1. Кой? Що?

5.3.1.2. В мед. терминът на първо място е винаги в N. humerus - раменна кост

5.3.1.2.1. caput (N.) humeri (G.) - глава на раменна кост

5.3.2. Genitivus - родителен падеж

5.3.2.1. Чии? На какво? От какво?

5.3.3. Dativus

5.3.4. Accusativus

5.3.5. Ablativus

5.3.6. Voccativus

5.3.6.1. Gen.sg. - ае - aorta, ae, f (аорта)

5.4. склонение = промяна на същ. по падеж и число, определя се според сегашната основа, на която завършват същ.

5.4.1. 1. Declinatio prima

5.4.1.1. към него принадлеждат същ./прил. от ж.р., които в Nominativus завършват на -а/-ае

5.4.1.1.1. анатомични термини

5.4.1.1.2. Nomen Substantivum

5.4.1.1.3. Nomen Adiectivum

5.4.2. 2. Declinatio secunda

5.4.2.1. Gen.sg. - i - nervus, i, m (нерв)

5.4.2.2. същ./прил. от мъжки и среден род

5.4.2.2.1. Genitivus м. р и ср. р - i

5.4.2.2.2. Nominativus м.р -us/-er и ср. р. - um,

5.4.2.2.3. прилагателни мр/ср/р

5.4.3. 3. Declinatio tertia

5.4.3.1. същ. от всички родове, в GEnitivus звършват на -is

5.4.3.1.1. Gen.sg. - is - corpus, oris, n (тяло); os, ossis, n (кост)

5.4.3.1.2. видове

5.4.3.2. прилагателни

5.4.3.2.1. прилагателни с три форми в N. -er-м.р/-is-ж.р/-e-ср.р

5.4.3.2.2. прилагателни с две форми в N is-м.р/ж.р, e- ср.р

5.4.3.2.3. прилагателни имена с една форма

5.4.3.2.4. определение

5.4.4. 4. Declinatio quarta

5.4.4.1. Gen.sg. - us - sinus, us, m (синус)

5.4.4.2. същ. N. м.р -us /ср.рu

5.4.4.2.1. същ.м.р

5.4.4.2.2. същ.ср.р

5.4.4.3. НЯМА прилагателни имена от четвърто склонение

5.4.5. 5. Declinatio quinta

5.4.5.1. Gen.sg. - ei - facies, ei, f (лице, повърхност)

5.4.5.2. същ.ж.р N.-es/-ei

5.4.5.2.1. facies,ei,f-лице,повърхност

5.4.5.2.2. series,ei,f-серия,редица

5.4.5.2.3. caries,ei,f-кариес

5.4.5.2.4. rabies,ei,f-краста

5.4.5.2.5. species,ei,f-вид

6. Nomen Adiectivum (прилагателно име)

6.1. Прилагателни по първо и второ склонение

6.1.1. форма за женски род

6.1.1.1. падежни окончания за първо склонение Gen.sg. 1

6.1.2. речникови форми -

6.1.2.1. longus, a, um- дълъг,а,о

6.1.2.2. sinister,tra,trum -ляв,а,о

6.1.2.3. liber,era,erum - свободен, а, о

6.1.3. форма за мъжки и среден род

6.1.3.1. падежни окончания за второ склонение Gen.sg. 2

6.2. определен ред - след същ. : принадлежност, пространствено и видово изменение

6.2.1. fascia abdomilais superficialis - повърхностна коремна фасция

6.3. Прилагателни по трето склонение

6.3.1. всичко родове приемат окончания за трето

6.3.2. речникови форми

6.3.2.1. renalis (m,f), renale (n) - бъбречен,а,о

6.3.2.1.1. acer (m), acris (f), acre (n) - остър

6.3.2.2. medialis,e - среднинен,а,о

6.3.2.3. biceps, ipitis - двуглав,а,о

7. Word

7.1. корен

7.1.1. a (an) - липса,отрицание

7.1.1.1. atrophia - атрофия,липса на хранене на тъкани

7.2. представка

7.3. наставка

7.3.1. гръцки наставки

7.3.1.1. при всички останали случаи - scapula (скапула), oss (ос), sternum (sternum)

7.3.1.2. - itis - възпалителен процес

7.3.1.2.1. bronchitis

7.3.1.2.2. colitis

7.3.1.2.3. myocarditis

7.3.1.2.4. arthritis

7.3.1.2.5. rhinitis

7.3.1.3. hypo- под, по-малко

7.3.1.3.1. hipoglikaemia - понижено съдържание на кр. захар

7.3.1.4. opsia- изследване

7.3.1.4.1. biopsia

7.3.1.4.2. adenoma- аденом, доброкачествен тумор от жлезиста тъкан

7.3.1.5. - osis - болестен процес

7.3.1.5.1. cyanosis - цианоза, посиняване

7.3.1.5.2. necrosis

7.3.2. - graphia - записване

7.3.2.1. rentgenographia

7.3.2.2. echographia

7.3.2.3. - oma - названия на тумори

7.3.2.3.1. lipoma - липом, доброкачествен тумор на мастната тъкан

7.3.3. гръцки методи на изследване

7.3.3.1. metria- измерване

7.3.3.1.1. audiometria

7.3.3.2. - scopia - изследване с оптичен уред

7.3.3.2.1. endoscopia

7.3.3.2.2. laparoscopia