MARISCA MERSCH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MARISCA MERSCH by Mind Map: MARISCA MERSCH

1. Senior 1

1.1. Organisatioun Match

1.1.1. Offizieller

1.1.1.1. Wien ?

1.1.1.2. Arbiter ennerschreiwen

1.1.1.3. Arbiter bezuelen

1.1.1.4. Um Terrain verdeelen

1.1.1.5. Suen ophiewen

1.1.2. Buvette

1.1.2.1. Wien ?

1.1.2.2. Frigoen opfellen

1.1.2.3. Service

1.1.2.4. Gin ? / Battor ? / ....

1.1.3. Grill

1.1.3.1. Wien ?

1.1.3.2. Breidecher bestellen

1.1.3.3. Fleesch bestellen

1.1.4. Terrain

1.1.4.1. Zeechnen

1.1.4.2. Goaler kontroleieren

1.1.4.3. Fändelen opriichten

1.1.5. Equipen

1.1.5.1. Wasserbidone

1.1.5.2. Verstiäre prepareieren

1.1.5.3. Schlessel vun der Kabine

1.1.6. Micro

1.1.6.1. Opstellung

1.1.6.2. Reegelen

1.1.6.3. Vill Spass

1.1.6.4. Bande sonore 15:50 / 16:47 / 17:47

1.1.6.5. Musik 15:30 / 16:45 / 17:45

1.1.7. Fläschen

1.1.7.1. Fläschen asammelen goen

1.1.8. Zoumaachen

1.1.8.1. Emmer zu 2 / um 21:00 as definitiv Schluss

1.2. Transferts

1.2.1. Zougäng

1.2.1.1. Gespreicher feieren (sportlech)

1.2.1.2. Verhandlungen feieren (finanziel)

1.2.1.3. Kontrakt (Laafzait an Finanzen)

1.2.1.4. Kleederbestellung (Prozedur TK)

1.2.1.5. Foto / Social Media an HP

1.2.2. Oofgäng

1.2.2.1. Merci soen

1.2.2.2. Saisonoofschlossfest

1.3. Preparatioun

1.3.1. Equipefoto

1.3.1.1. Senior 1

1.3.1.2. Senior 2

1.3.1.3. Just Staff

1.3.1.4. Eenzelfotoen

1.3.2. Grillowend

1.3.2.1. 1ten Training

1.3.2.2. Leschten Training

1.3.3. Equipepresentatioun

1.3.3.1. Kulturhaus

1.3.3.2. Memberen

1.3.3.3. Sponsoren

1.3.3.4. Jugend

1.3.4. Teambuilding

1.3.4.1. Soccergolf

1.3.4.2. Iessen

1.4. Staff

1.4.1. Trainer

1.4.2. Co Trainer

1.4.3. Goalietrainer

1.4.4. Kiné

1.4.5. Physio

2. Senior 2

3. Comité

3.1. Intern Organisatioun

3.1.1. Meetings

3.1.1.1. Comité

3.1.1.1.1. Orga Mätcher

3.1.1.1.2. Sonsteges

3.1.1.2. Kommissiounen

3.1.1.2.1. Emol de Mount / 30 Minuten (19:00) firum Comité oder firdrun

3.1.1.2.2. Schaffen just an hieren Kompetenzen

3.1.2. Kommissiounen

3.1.2.1. Finanzen

3.1.2.1.1. Transferbudjet defineieren (kompletten Budjet maximal)

3.1.2.1.2. Cotisations Senior 2--> Kill

3.1.2.1.3. Detailer festleen (Grenzen bei Primen an Punkten)

3.1.2.2. Sport

3.1.2.2.1. Transfers Spiller

3.1.2.2.2. Staff

3.1.2.2.3. Senior 1

3.1.2.2.4. Senior 2

3.1.2.3. Saisonoofschloss (Juni)

3.1.2.4. Manifestatioun

3.1.2.4.1. Spillerpresentatioun (Juli)

3.1.2.4.2. Nei Bierger (Oktober)

3.1.2.4.3. X Mas (November)

3.1.2.4.4. Haxenowend (Febuar)

3.1.2.4.5. Kouflapp (Juni)

3.1.2.4.6. Ballon Trophy (Juli)

3.1.2.4.7. Open Air Kino (August)

3.1.2.5. Terrain

3.1.2.5.1. Panneau

3.1.2.5.2. Callicot

3.1.2.5.3. Goal

3.1.2.5.4. Zeechnen

3.1.2.5.5. Heisecher

3.1.2.5.6. Gemeng Entretien

3.1.2.6. Sponsoring

3.1.2.6.1. Sponsoren

3.1.2.6.2. Partenariat

3.1.2.6.3. JUMM

3.1.2.6.4. Sponsorpfleg

3.1.2.7. Internet

3.1.3. Extern Aufgaben

3.1.3.1. Terrain

3.1.3.1.1. Gemeng ?

3.1.3.2. Grill

3.1.3.2.1. Patricia an Ben ?

3.1.3.3. Buvette

3.1.3.4. Gritty an Monique

3.1.3.5. Senior Wäsch

3.1.3.5.1. Mad. Bourg

4. JUMM

4.1. Milestone 1

4.2. Milestone 2

4.3. Milestone 3

5. Dokumenter

5.1. Senior

5.1.1. 1

5.1.1.1. Kontrakt

5.1.1.2. Fiche d‘Information

5.1.1.3. Fiche finance

5.1.1.4. Liste de joueurs

5.1.2. 2

5.1.2.1. Fiche d‘Information

5.1.2.2. Liste de joueurs

5.1.3. Staff

5.1.3.1. Kontrakt

5.1.3.2. Fiche d‘Information

5.1.3.3. Fiche finance

5.2. JUMM

5.2.1. Fiche d‘Information

5.2.2. Fiche d‘Inscription

5.2.3. Liste Kategorie

5.2.4. Liste Entraineurs

5.2.5. Contrat Entraîneurs

5.2.6. Frais d’arbitre

5.3. Mätcher

5.3.1. Orga Mätch

5.3.2. Feuille de Match

5.3.3. Frais d’arbitre

5.4. Kleederbestellungen

5.4.1. Transfer Senior 1

5.4.2. Senior 1 Equipe