Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ МЕЖІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ by Mind Map: ІСТОРІЯ  ЗАРУБІЖНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ МЕЖІ  ХІХ-ХХ  СТОЛІТЬ
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ МЕЖІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

Лекція 1. Етико-естетська унікальність літератури межі ХІХ-ХХ століть. Складність літературного розвитку перехідного періоду. Розмаїття літературних напрямів і течій (2 год.).

Основні поняття теми: абстракціонізм, авангардизм, декаданс, егофутуризм, екзистенціалізм, експресіонізм, імажинізм, імпресіонізм, кубофутуризм, метод, модернізм, напрям літературний, натуралізм, позитивізм, символізм, футуризм.

New node

Лекція 5. Література Німеччини та Австрії межі століть. Неоромантизм та етноміфологізм драматургії Г. Гауптмана (2 год.).

Основні поняття: афоризм, готика, естетизм, імпресіонізм, інтелектуальний роман, етноміфологізм, неоромантизм, поети-прерафаеліти, парадокс, символізм, «чисте» мистецтво.

Лекція 4. Модернізм та декаданс: особливості, основні риси, літературні течії. М. Метерлінк – представник бельгійського символізму, засновник символістської драми. Ш. Бодлер як предтеча символізму. Символізм та імпресіонізм у поезії: П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме. Авангардизм у світовій літературі. Поетична реформа Г. Аполлінера (2 год.).

Основні   поняття: амбівалентність; бодлерівський символізм; верлібр; декадентські мотиви; душа як континуум поезії; звукосимволізм; інтуїтивізм; іронія як принцип ставлення до себе і світу; модель розвитку європейського символізму; ніцшеанська критика цивілізації Заходу; принцип «слів на волі», розуміння природи як «храму символів»; символ; символізм; теорія яснобачення; філософія Шопенгауера.

New node

самостійне опрацювання

Тема № 5. Англійський неоромантизм

Тема № 6. Драматургія межі століть

Тема № 4. Новелістика Т.Манна

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Тема 1. Літературні напрями та течії кінця ХІХ-початку ХХ століть: натуралізм, імпресіонізм, символізм. Модернізм та декаданс.

Лекція 2. Натуралізм як літературний напрям у французькій літературі. Е.Золя – теоретик натуралізму та засновник «експериментального роману». Творчий доробок письменника. Епопея «Ругон – Маккари». Гі де Мопассан як представник критичного реалізму «нової епохи». Новелістика та романістика Мопассана. Вплив ідіостилю братів Е. та Ж. Гонкурів на літературу декадансу (2 год.)

Основні   поняття: детермінізм, експериментальний роман, епопея, натуралізм, позитивізм, соціальна історія родини. фізіологічний та соціальний романний цикл.

Лекція 3. Англійська та американська літератури кінця ХІХ-початку ХХ століть. Г.Джеймс: від реалізму до імпресіонізму. Розмаїття творчого доробку Д.Лондона. Романістика Т. Драйзера – одна з вершин американського критичного реалізму першої половини ХХ століття (2 год.)

Основні   поняття: автобіографізм, «американська мрія», білий вірш, верлібр, «вітменівський каталог», імпресіонізм, космізм, критичний реалізм, мовний експеримент, міфологема, неоромантизм, постромантичний епос, реформа поетичної техніки, синтаксичний паралелізм, трансценденталізм.

Семінарські заняття

самостійне опрацювання

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Тема 2. Національні особливості розвитку європейських літератур межі ХІХ-ХХ століть.

Лекція 6. Література Скандинавії межі ХІХ-ХХ століть: соціально-політичне підґрунтя, національні особливості розвитку. Драматургія А. Стріндберга та Г. Ібсена. Творчість норвезького «співця кохання» К. Гамсуна (2 год.).

Основні   поняття: амбівалентність персонажів; драма як рід і жанр літератури; зовнішня і внутрішня дія; ібсенізм; інтелектуально-аналітична драма; конфлікт; пантеїзм, підтекст; розгортання дії в замкненому хронотопі.

Лекція 7. Російська література межі століть. Новаторство А.П.Чехова-драматурга. «Срібна доба» російської поезії. Філософсько-естетичні концепції російського символізму, акмеїзму, футуризму, імажинізму. Творчість О. Блока, Б. Пастернака, А. Ахматової, М. Гумільова, О. Мандельштама, В. Маяковського, С. Єсєніна, М. Волошина, М. Цвєтаєвої (2 год.).

Основні поняття: авангардизм, акмеїзм, егофутуризм, імажинізм, кубофутуризм, модернізм, символізм, футуризм.

Семінарські заняття

New node