ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ МЕЖІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ МЕЖІ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ by Mind Map: ІСТОРІЯ  ЗАРУБІЖНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ МЕЖІ  ХІХ-ХХ  СТОЛІТЬ

1. Лекція 1. Етико-естетська унікальність літератури межі ХІХ-ХХ століть. Складність літературного розвитку перехідного періоду. Розмаїття літературних напрямів і течій (2 год.).

1.1. New node

2. Лекція 5. Література Німеччини та Австрії межі століть. Неоромантизм та етноміфологізм драматургії Г. Гауптмана (2 год.).

3. Лекція 4. Модернізм та декаданс: особливості, основні риси, літературні течії. М. Метерлінк – представник бельгійського символізму, засновник символістської драми. Ш. Бодлер як предтеча символізму. Символізм та імпресіонізм у поезії: П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме. Авангардизм у світовій літературі. Поетична реформа Г. Аполлінера (2 год.).

3.1. New node

4. самостійне опрацювання

4.1. Тема № 5. Англійський неоромантизм

4.2. Тема № 6. Драматургія межі століть

4.3. Тема № 4. Новелістика Т.Манна

5. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ I. Тема 1. Літературні напрями та течії кінця ХІХ-початку ХХ століть: натуралізм, імпресіонізм, символізм. Модернізм та декаданс.

5.1. Лекція 2. Натуралізм як літературний напрям у французькій літературі. Е.Золя – теоретик натуралізму та засновник «експериментального роману». Творчий доробок письменника. Епопея «Ругон – Маккари». Гі де Мопассан як представник критичного реалізму «нової епохи». Новелістика та романістика Мопассана. Вплив ідіостилю братів Е. та Ж. Гонкурів на літературу декадансу (2 год.)

5.1.1. New node

5.2. Лекція 3. Англійська та американська літератури кінця ХІХ-початку ХХ століть. Г.Джеймс: від реалізму до імпресіонізму. Розмаїття творчого доробку Д.Лондона. Романістика Т. Драйзера – одна з вершин американського критичного реалізму першої половини ХХ століття (2 год.)

5.2.1. New node

5.3. Семінарські заняття

5.3.1. №1. Е.Золя як теоретик і письменник французького натуралізму

5.3.2. №2-3. Поезія французького символізму

5.3.2.1. New node

5.3.3. №4. У.Уїтмен– реформатор американської поезії

5.4. самостійне опрацювання

5.4.1. № 1. Французький натуралізм

5.4.2. № 2. Поезія другої половини ХІХ століття

5.4.3. № 3. Ідіостиль Г. Аполлінера

6. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. Тема 2. Національні особливості розвитку європейських літератур межі ХІХ-ХХ століть.

6.1. Лекція 6. Література Скандинавії межі ХІХ-ХХ століть: соціально-політичне підґрунтя, національні особливості розвитку. Драматургія А. Стріндберга та Г. Ібсена. Творчість норвезького «співця кохання» К. Гамсуна (2 год.).

6.2. Лекція 7. Російська література межі століть. Новаторство А.П.Чехова-драматурга. «Срібна доба» російської поезії. Філософсько-естетичні концепції російського символізму, акмеїзму, футуризму, імажинізму. Творчість О. Блока, Б. Пастернака, А. Ахматової, М. Гумільова, О. Мандельштама, В. Маяковського, С. Єсєніна, М. Волошина, М. Цвєтаєвої (2 год.).

6.3. Семінарські заняття

6.3.1. № 5. Інтелектуальний роман О.Уайльда «Портрет Доріана Грея»

6.3.2. №6. Новаторство драматургії Г. Ібсена (на матеріалі п’єси «Ляльковий дім")

6.3.3. № 7. «Срібна доба» російської поезії

7. New node