บทที่ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร by Mind Map: บทที่ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1. วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

1.1. 1. วัตถุประสงค์ของการส่งสาร

1.1.1. 1.1เพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform)

1.1.2. 1..เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or Educate)

1.1.3. 1.3เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (Please or Entertain)

1.1.4. 1.4เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade)

1.1.5. 1.5สอบถามหรือสอบถาม (สอบถามหรือ ขอความช่วยเหลือ)

1.1.6. 1.6 เพื่อรักษาสัมพันธไมตรีทางสังคม ( keep social relationship)

1.2. 2. วัตถุประสงค์ของการรับสาร

1.2.1. 2.1.เพื่อรับทราบ (Understand)

1.2.2. 2.2เพื่อเรียนรู้ (Learn)

1.2.3. 2.3เพื่อหาความพอใจ (Enjoy)

1.2.4. 2.4เพื่อกระทำหรือตัดสินใจ (Dispose or Decide)

2. องค์ประกอบของการสื่อสาร

2.1. 1. ผู้ส่งสาร Sender

2.2. 2. ผู้รับสาร ผู้รับ

2.3. 3. สาร Message

2.3.1. 3.1รหัสของสาร (Message Codes)

2.3.2. 3.2เนื้อหาของสาร (Message Content)

2.3.3. 3.3การจัดสาร (Message Treatment)

2.4. 4. สื่อ Media or Channel

2.5. 5. ผลของการสื่อสาร Feedback

3. อุปสรรคของการสื่อสาร

3.1. 1. อุปสรรคที่ผู้ส่ง

3.1.1. 1.1 ขาดความรู้

3.1.2. 1.2 ผู้ส่งและผู้รับสาร มีทัศนคติไม่ดีต่อผู้รับและผู้ส่งสาร

3.1.3. 1.3 ข้อไม่ตกลงพร้อม

3.2. 2.อุปสรรคที่สาร

3.2.1. 2.1 สารที่ขัดต่อความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ของผู้รับสาร

3.2.2. 2.2 สารที่มีเนื้อหาซับซ้อน

3.2.3. 2.3 สารที่ขาดระเบียบ

3.2.4. 2.4 สารที่มีความสดใหม

3.2.5. 2.5 สารที่ซ้ำซากจำเจ

3.3. 3. อุปสรรคที่สื่อ

3.3.1. 3.1 ใช้สื่อให้ถูกต้องตามกาลเทศะ

3.3.2. 3.2 เลือกใช้สื่อให้เหมาะกับกิจกรรม

4. ประเภทของการสื่อสาร

4.1. 1. แบ่งโดยใช้จำนวนผู้สื่อสารเป็นเกณฑ์

4.1.1. 1.1 ภายในบุคคล

4.1.2. 1.2. บุคคลระหว่างบุคคล

4.1.3. 1.3. กลุ่มใหญ่ (สื่อสารกลุ่มใหญ่ )

4.2. 2.แบ่งโดยตัวบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเป็นหลัก

4.2.1. 2.1 ภายในบุคคล

4.2.2. 2.2 บุคคลระหว่างบุคคล

4.2.3. 2.3 ระบบควบคุมอัตโนมัติ

4.2.4. 2.4 การสื่อสารในที่สาธารณะ (Public Communication)

4.2.5. 2.5 การสื่อสารในองค์กร

4.2.6. 2.6 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)

4.2.7. 2.7 ระหว่างบุคคลสัมพันธ์