แนวโน้มที่ควรจะเป็นในอนาคต: แก้ปัญหา+พัฒนาที่ดีอิยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไป

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวโน้มที่ควรจะเป็นในอนาคต: แก้ปัญหา+พัฒนาที่ดีอิยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไป by Mind Map: แนวโน้มที่ควรจะเป็นในอนาคต:  แก้ปัญหา+พัฒนาที่ดีอิยู่แล้วให้ดียิ่งๆขึ้นไป

1. ราชทัณฑ์: ข้อดี+ข้อเสีย+วิธีแก้ข้อเสีย

2. ศาล: ข้อดี+ข้อเสีย+วิธีแก้ข้อเสีย

3. อัยการ: ข้อดี+ข้อเสีย+วธีแก้ข้อเสีะย

4. ตำรวจ: ข้อดี+ข้อเสีย+วิธีแก้ข้อเสีย

4.1. Tyjyk