Nội dung cơ bản của Đại hội III (1960) và quá trình thực hiện nhiệm vụ đường lối Đại hội III đề r...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Nội dung cơ bản của Đại hội III (1960) và quá trình thực hiện nhiệm vụ đường lối Đại hội III đề ra ở hai miền Nam - Bắc giai đoạn 1960 - 1975 by Mind Map: Nội dung cơ bản của Đại hội III (1960) và quá trình thực hiện nhiệm vụ đường lối Đại hội III đề ra ở hai miền Nam - Bắc giai đoạn 1960 - 1975

1. Nhân dân hai miền Nam - Bắc đã thực hiện nhiệm vụ của mình như thế nào trong giai đoạn 1960 - 1965, 1965 - 1968, 1969 - 1975

1.1. Giai đoạn 1960 - 1965

1.1.1. Miền Bắc

1.1.1.1. Thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ nhất ( 1961 - 1965 )

1.1.1.2. Tăng cường chi viện cho cách mạng miền Nam, mở đường Trường Sơn, đi "B" "tàu không số", phong trào "Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt"

1.1.2. Miền Nam

1.1.2.1. Đảng chủ trương chuyển cuộc đấu tranh từ khởi nghĩa từng phần sang chiến tranh cách mạng, làm phá sản quốc sách "ấp chiến lược"

1.1.2.2. 10/1961, TW Cục miền Nam thành lập

1.1.2.3. 15/2/1961, các lực lượng vũ trang được thống nhất với tên gọi quân GPMN Việt Nam

1.1.2.4. CMMN có bước phát triển mới với chiến thắng "Ấp chiến lược". Đầu năm 1965, chiến tranh đặc biệt phá sản

1.2. Giai đoạn 1965 - 1968

1.2.1. Miền Bắc

1.2.1.1. Xây dựng hậu phương vững mạnh về kinh tế và quốc phòng cả khi có chiến tranh, với nhiều phong trào nổi bật "Xe chưa qua, nhà không tiếc", "Nhắm thẳng quân thù mà bắn".....

1.2.1.2. Tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, bảo vệ vững chắc nền XHCN

1.2.1.3. Động viên sức người, sức của ở mức cao nhất để chi viện cho cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam

1.2.2. Miền Nam

1.2.2.1. Anh dũng chiến đấu chống lại cuộc "Chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ và tay sai

1.2.2.2. Giữ vững và phát triển thế chiến lược tiến công, đánh bại chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mỹ

1.3. Giai đoạn 1969 - 1975

1.3.1. Miền Bắc

1.3.1.1. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, tiếp tục xây dựng CNXH và chi viện cho miền Nam

1.3.1.2. Lập trận "Điện Biên Phủ trên không" (18-30/12/1972), đánh bại hoàn toàn cuộc Chiến tranh phá hoại của Mỹ

1.3.1.3. Chính phủ Mỹ tuyên bố ngừng phá hoại miền Bắc và quay trở lại bàn đàm phán Paris

1.3.1.4. Trung ương Đảng đề ra kế hoạch hai năm (1974-1975), khôi phục và phát triển kinh tế

1.3.2. Miền Nam

1.3.2.1. Đẩy mạnh cuộc chiến đấu GPMN. đánh bại các chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", " Đông Dương hóa chiến tranh"

1.3.2.2. Quyết tâm thực hiện các chủ trương chiến lược do Đảng đề ra "Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút. đánh cho ngụy nhào"

1.3.2.3. Thực hiện nhiều cuộc tiến công và nổi dậy trên nhiều nơi trên toàn miền Nam, liên tiếp giành nhiều thắng lợi to lớn và quan trọng trên khắp các chiến trường Phước Long, Tây Nguyên, Đà Nẵng. Huế....

1.3.2.4. Ngày 26/4/1975, chiến dịch HCM giải phóng SG-GĐ bắt đầu. Vào lúc 11h30 ngày 30/4/1975, lá cờ chiến thắng đã được cắm trên dinh Độc Lập, SG được giải phóng, cuộc tổng tiến công và nổi dân Xuân 1975 của quân và dân ta toàn thắng

1.3.2.5. Quân đội Mỹ tháo chạy khỏi nước ta, ngụy quyền tan rã và đầu hàng vô điều kiện

2. Nhiệm vụ chung của cách mạng Việt Nam được xác định tại Đại hội III (1960)

2.1. Miền Bắc tiền hành cuộc CMXHCN

2.2. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam

2.3. Thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ trong cả nước

3. Nhiệm vụ riêng từng miền Nam - Bắc được xác định tại Đại hội III (1960)

3.1. Miền Bắc: CM XHCN

3.1.1. Là hậu phương cho chiến trường miền Nam

3.1.2. Xây dựng tiềm lực và bảo vệ căn cứ địa cho cả nước

3.1.3. Có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng Việt Nam và sự nghiệp thống nhất nước nhà

3.2. Miền Nam: giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc

3.2.1. Giữ vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai

3.2.2. Là tiền tuyến của cuộc chiến tranh

4. Mối quan hệ của hai nhiệm vụ ở hai miền Nam - Bắc được xác định tại Đại hội III (1960)

4.1. Nhằm thực hiện mục tiêu chung trước mắt của cả nước là giải phóng miền Nam, hòa bình thống nhất Tổ quốc

4.2. Cuộc cách mạng XHCN ở miền Bắc là nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam, thống nhất nước nhà