slovná zásoba

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
slovná zásoba by Mind Map: slovná zásoba

1. podľa citového zafarbenia

1.1. neutrálne

1.2. expresívne

1.2.1. kladné

1.2.2. záporné

2. podľa spisovnosti

2.1. spisovné

2.1.1. hovorové

2.2. nespisovné

2.2.1. slangové

2.2.2. nárečové

3. podľa historického príznaku

3.1. historicky bezpríznakové

3.2. historicky príznakové

3.2.1. nové

3.2.1.1. neologizmy

3.2.2. staré

3.2.2.1. zastarané slová

3.2.2.2. archaizmy

3.2.2.3. historizmy

4. podľa významu

4.1. plnovýznamové

4.1.1. jednovýznamové

4.1.2. viacvýznamové

4.2. neplnovýznamové

5. podľa pôvodu

5.1. domáceho

5.2. cudzieho

5.2.1. zdomácnené

5.2.2. cudzie

5.2.3. internacionalizmy