Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHƯƠNG 1 by Mind Map: CHƯƠNG 1

1. Khái niệm cơ bản

1.1. Tạo lập hồ sơ

1.1.1. Xác định chủ thể cần quản lý

1.1.2. Xác định cấu trúc hồ sơ

1.1.3. Thu nhập tập hợp thông tin cần thiết cho hồ sơ từ nhiều nguồn

1.2. Công việc quản lí

1.2.1. Cập nhật hồ sơ

1.2.1.1. Bổ sung hồ sơ

1.2.1.2. Sửa chữa

1.2.1.3. Xóa hồ sơ

1.2.2. Khai thác hồ sơ

1.2.2.1. Sắp xếp hồ sơ

1.2.2.2. Tìm kiếm

1.2.2.3. Lập báo cáo

1.2.2.4. Thống kê

1.3. Hệ CSDL

1.3.1. CSDL

1.3.1.1. Tập hợp các dữ liệu chứa thông tin của tổ chức

1.3.1.2. Lưu trữ trên các thiết bị nhớ

1.3.1.3. Đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin

1.3.1.3.1. Nhiều người

1.3.1.3.2. Mục đích khác nhau

1.3.2. Hệ quản trị CSDL

1.3.2.1. Phần mềm cung cấp môi trường thuận lợi hiệu quả

1.3.2.1.1. Tạo lập

1.3.2.1.2. Lưu trữ

1.3.2.1.3. Khai thác thông tin

2. Hệ QTCSDL

2.1. Chức năng

2.1.1. Cung cấp môi trường tạo lập cơ sở dữ liệu

2.1.1.1. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu

2.1.1.1.1. Khai báo kiểu dữ liệu

2.1.1.1.2. Cấu trúc dữ liệu

2.1.1.1.3. Ràng buộc dữ liệu

2.1.2. Cung cấp môi trường tạo lập và khai thác dữ liệu

2.1.2.1. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu

2.1.2.1.1. Cập nhật

2.1.2.1.2. Khai thác

2.1.3. cung cấp công cụ kiểm soát điều khiển truy cập vào CSDL

2.1.3.1. Phát hiện ngăn chặn Truy cập không được phép

2.1.3.2. Duy trì tính nhất quán của dữ liệu

2.1.3.3. Tổ chức điều khiển các truy cập đồng thời

2.1.3.4. Khôi phục khi có sự cố

2.1.3.5. Quản lý các mô tả dữ liệu

2.2. Vai trò

2.2.1. Người quản trị cơ sở dữ liệu

2.2.1.1. Là một người hay một nhóm người được trao quyền điều hành hệ cơ sở dữ liệu

2.2.1.1.1. Cơ sở dữ liệu

2.2.1.2. Chịu trách nhiệm quản lý tài nguyên

2.2.1.2.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

2.2.1.2.2. Các phần mềm liên quan

2.2.1.3. Là người

2.2.1.3.1. Cài đặt CSDL vật lí

2.2.1.3.2. Cấp phát Quyền truy cập cơ sở dữ liệu

2.2.1.3.3. Cấp phần mềm phần cứng

2.2.1.3.4. Duy trì hoạt động hệ thống

2.2.2. Người lập trình ứng dụng

2.2.2.1. Tạo các chương trình ứng dụng đáp ứng nhu cầu người dùng

2.2.3. Người dùng

2.2.3.1. Có nhu cầu khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu

2.2.3.1.1. Tương tác với hệ thống

2.2.3.1.2. Sử dụng chương trình được viết trước

2.2.3.1.3. Được phân thành từng nhóm

2.2.3.1.4. Có quyền hạn nhất định

2.3. Các bước xây dựng CSDL

2.3.1. Kiểm thử

2.3.2. Khảo sát

2.3.3. Thiết kế