ŘÍMSKÉ PRÁVO

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ŘÍMSKÉ PRÁVO by Mind Map: ŘÍMSKÉ PRÁVO

1. Rozdělení

1.1. základní systémy práva

1.1.1. 1. Ius civile

1.1.2. 2. Ius Honoratium

1.1.3. 3. Ius gentium

1.2. císař vydával svá nařízení- constitutiones principum pomocí:

1.2.1. 1. Edicta

1.2.2. 2. Mandata

1.2.3. 3. Decreta

1.2.4. 4. Rescripta

1.3. -

1.4. děllení

1.4.1. nejzákladnější

1.4.1.1. Ius

1.4.1.2. fas

1.4.2. -

1.4.2.1. veřejné

1.4.2.1.1. Ius Publicum

1.4.2.2. soukromé

1.4.2.2.1. ius Privatum

1.4.2.3. psané

1.4.2.3.1. Ius scriptum

1.4.2.4. nepsané

1.4.2.4.1. Ius non scriptum

2. principia- nařízení císařů

2.1. císař

2.1.1. nejvyšší soudce

3. Vývoj

3.1. Zvykové právo

3.1.1. vývin

3.1.1.1. z nepsaného zvykového resp. Obyčejového práva (mos maiorum)

3.1.2. zemědělská společnost

3.1.2.1. složení:

3.1.2.1.1. oddělené rody (Gens)

3.1.3. vznik městských obcí

3.1.3.1. vznik společného práva

3.1.3.1.1. zákony

3.1.3.1.2. opíralo se o :

3.1.3.1.3. 2 oblasti

3.1.4. zákony

3.1.4.1. vydávány králem

3.1.4.1.1. Leges Regiae (královské zákony)

3.1.4.2. nepsané

3.1.4.2.1. vykladači kněží

3.1.4.3. sbírka zákonů

3.1.4.3.1. Ius civile Papirianum

3.2. V období republiky

3.2.1. princip kolegiality

3.2.1.1. právo veta- ius intercessionis

3.2.2. Zákon dvanácti desek

3.2.2.1. psané

3.2.2.2. stručný text do kamene

3.2.2.3. první zákoník

3.2.2.3.1. neodvolává se na božské autority

3.2.2.4. soukromé

3.2.2.4.1. hmotné, procesní

3.2.2.5. trestní

3.2.2.6. zásady

3.2.2.6.1. rovnost občanů

3.2.2.6.2. nedotknutelnost majetku

3.2.2.6.3. dědictví v mužské linii

3.2.3. pontifikové

3.2.3.1. normy- základ pro ius civile

3.2.4. úřady

3.2.4.1. magistrát = úřad městského praetora

3.2.4.1.1. praetor

3.2.4.2. stálé soudní dvory

3.2.4.3. cizinecký praetor

3.2.4.3.1. tvořili ius gentium

3.2.5. sbírka

3.2.5.1. písař Gnaeus Flavius

3.2.6. lex Aquilita

3.2.6.1. základ přečinového práva

3.2.7. pontifex maximus

3.2.7.1. Tiberius Coruncanius

3.2.7.1.1. potifikové

3.2.7.2. u soudu mohl vystupovat každý Říman

3.3. Za vlády císařů

3.3.1. rozložení právní moci

3.3.1.1. volené orgány

3.3.1.2. senát

3.3.2. Edictum perpetuum Hadriani

3.3.2.1. praetoři vyloučeni z tvorby zákonů

3.3.3. rok 300

3.3.3.1. vznik dominátu

3.3.3.2. milánský edikt

3.3.3.3. vulgarizace práva

3.3.4. císařská nařízení

3.3.4.1. zákon byl vydán ve formě ediktu

3.3.5. Codex Theodosianus

3.3.6. Corpus iuris civilis

3.3.6.1. soubor občanského práva

3.3.6.2. novellae leges

3.3.6.2.1. zákla středověkké recepce římského práva