Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Westerdals: Bacheloroppgaven (Arnt Maasø @arnte) by Mind Map: Westerdals:
Bacheloroppgaven
(Arnt Maasø
@arnte)
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Westerdals: Bacheloroppgaven (Arnt Maasø @arnte)

[Re]search

«Google gullibility»

Når du søker velger de det første resultatet som dukker opp på søkesiden, uten å sjekke nærmere om det virker fornuftig eller ikke.

Studenter endrer sjelden søkestrategier radikalt om de ikke finner det de søker etter.

Åpen vs. dyp web

Tips, Bibsys, +16 M eks, CRISTIN, http://www.cristin.no, 160 UoH-institusjoner, NORA, http://www.ub.uio.no/nora/search.html, DUO, http://www.duo.uio.no

WP * og ~

Fuzzt med tilde: james~ watt~ både James Watt, James Wyatt og James Watts

George Boole

AND, NOT og OR (Google):, Google: NOT = minus (-), Bachelorstudent, bachelor -student, Bachelor +student

* joker (ikke på Google), Eks.

FUZZY SEARCH

Scholar

scholar.google.no eller .uk .com

Og husk: books.google.com

Lesestrategier

Overblikklesing

Skumlesing

Normallesing

Selektiv lesing

Aktiv lesing

Prosjektbeskrivelse

Innhold

Tema / område

Problemstilling

Materiale / empiri

Metoder / fremgangsmåter

Teorier / begreper, DITT felt, Det kan gi bonuspoeng å trekke inn andre ting i tillegg. Men om du f.eks. kun bruker begreper eller teorier du har lært på et annet fag, UTEN å trekke inn dem det er lagt opp til i pensumet og faget du studerer nå, kan det virke som om du ikke kan, eller har tatt deg bryet med å tilegne deg det nye faget. Verre er det om du unnlater å vise at du kjenner pensum, samtidig som du trekker inn helt generelle begreper og synspunkter du har hentet fra Wikipedia eller nettsteder uten noen vitenskapelig kvalitetskontroll.

Utforming

Se ovenfor

Tittel!

Konsis

Hvorfor?, Hvorfor det? Har du belegg for det du skriver der? Hvorfor er dette interessant å lese?

Akademisk skriving

Organisere en tekst / Struktur

IMRAD, Introduction, (Hva skal du gjøre? Hva er problemstillingen din? Hva sier tidligere studier og teori?), Material / Methods, (Hvilket materiale har du brukt? Hvordan har du gått fram?), Results And ..., (resultater, hovedfunn), Discussion, (Hvordan skal en forstå resultatene? Hvordan skal en se dette opp mot tidligere forskning? Hva kan være konsekvenser?)

Fisk, Hodet på oppgaven inneholder en begynnelse; her introduseres te- maet, problemstillingen – det du vil svare på. Dette fører videre fram mot «magen» på fisken, der innholdet, drøftingene og funnene i oppgaven ligger. Innholdet snevres etter hvert inn og oppsummeres. I «halen» på fisken kommer konklusjonen, og det åpnes eventuelt for nye spørsmål som peker ut over oppgaven (og kanskje mot «fremtidig forskning» – en kjent og kjær klisjé på akademisk).

Overganger og tekstbinding, Formuleringer som «Derfor ...», «Dessuten ...», «Imidlertid ...», «Likevel ...», «På den andre siden ...», «I det neste avsnittet ...», «Først skal jeg ...», «Som vi så ovenfor ...», «Sist, men ikke minst ...» og «Samtidig ...» er alle med på å skape bro mellom det leseren har lest, og det leseren skal lese.

Kilder / Referanser

Internett.., Kildekritikk

Systemer jf. Bachelorboka s. 121, APA, Chicago

Stilnivå

Mange førstiser tror de må skrive et komplisert og abstrakt språk når de er blitt studenter; helst i form av lange setninger med mange innskutte ledd. IKKE!

Unngå muntlig språk og «slæng», ladete ord og uttrykk og forkortelser som ikke er godt innarbeidet i faget.

Fem vanlige feil

Uforskbare problemstillinger

Hva er verdens beste logo?

Hva er den viktigste trenden i dag?

Er Google eller Bing mest populært?

Manglende sammenheng: Metode/Fremgangsmåter vs Problemstilling / Teori

Å mene vs. belegge

holder ikke å mene noe sterkt. Om du har sterke meninger må disse meningene begrunnes, du må føre belegg for påstander, og du må føre en argumentasjon på en slik måte at det er logisk og holdbart at du trekker de konklusjonene du gjør.

Marmortrapp til utedass

Uetisk forskning

Eks: Sensitive persondata

Eks: Barn

Forskningsetisk kommité URL

Vurderingskriterier / Sensur

Hva vil dere bli vurdert på?

Ofte brukte punkter

Kunnskapsnivå (oversikt og detaljer)

Kunnskaper om teorier

Faktakunnskaper

Kjennskap til pensumlitteraturen (og gjerne også ting utenom

Hvor presist er problemstillingen utformet/hvor presist er svaret på problemstillingen/hvor god er problemforståelsen?

Grad av selvstendighet og originalitet

Analytisk kompetanse, sammensmelting av teori og faktakunnskaper, interessante resonnementer

Grad av klarhet og fokusering, strukturering

Form

Dimensjonering

Tilpasning til innholdet

Klarhet og presisjon i språket

A: Eksempel

A: fremragende Svarer på problemstillingen. Selvstendige, klare og interessante reson- nementer, relevante eksempler og svært god bruk av teori. Klart og presist språk, klare sammenhenger, svært godt fokusert og gjennom- gående god struktur. Overbevisende med hensyn til faktakunnskaper og svært god kjennskap til pensumlitteraturen. Høyt kunnskapsnivå og analytisk kompetanse. Meget godt dimensjonert – formen (bl.a. lengden) tilpasset innholdet. Originale og interessante anslag.

D: Eksempel

D (brukbar) Tydelig forsøk på å besvare problemstillingen, noe er relevant, men også noe som er irrelevant, unødvendig, feilaktig eller mangelfullt. Nokså god kjennskap til sentrale deler av pensum, men betydelige svakheter i det teoretiske og/eller det empiriske. For knapt og kort i forhold til den tiden som er til rådighet. Noe uklarheter i struk- tur og språk. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

Forventninger?

HA VIL DERE VITE

VOT.RS #17 11 9

MINST VANLIG?

VOT.RS #95 97 67

HVA SKAL UT?

VOT.RS #95 23 39