ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ by Mind Map: ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ

1. Изхабяване/Износване

1.1. Физическо

1.1.1. Фактори, влияещи върху износването

1.1.1.1. 1) Фактори свързани с начинана изработка

1.1.1.2. 2) Условия, в които се осъществява експлоатацията

1.1.1.3. 3) Ритмичност и качество наизпълняваните дейности по поддръжка

1.1.1.4. 4) Фактори свързани с начина на стопанисване

1.1.2. Видове физическо износване

1.1.2.1. 1) Отстранимо

1.1.2.2. 2) Неотстранимо

1.2. Икономическо

1.2.1. Видове икономическо износване

1.2.1.1. 1) Когато новите ДА имат по-ниска отчетна стойност от старите

1.2.1.2. 2) Когато старите и новите ДАсе различават по характеристики

1.2.1.3. 3) Когато по социалнисъображения се ограничава използването на ДА

1.2.1.4. 4) Когато по екологични съображения се ограничаваизползването на ДА

2. Амортизационни отчисления

3. Структура

4. Оценка

4.1. Икономически оценки

4.1.1. Отчетна стойност

4.1.1.1. 1) Цена на придобиване

4.1.1.2. 2) Себестойност

4.1.1.3. 3) Справедлива цена

4.1.1.4. 4) Преоценъчна стойност

4.1.2. Балансова стойност

4.1.3. Възстановяема стойност

4.1.4. Ликвидационна стойност

4.1.4.1. 1) Остатъчна част (ако има такава)

4.1.4.2. 2) Разходи за демонтаж,транспорт и др.

4.1.4.3. 3) Приходи

4.2. Инженерно-технически оценки

5. Състав

5.1. Дълготрайни нематериални активи

5.1.1. 1) Земи и сгради

5.1.2. 2) Машини, производствено оборудване и апаратура

5.1.3. 3) Съоръжения

5.1.4. 4) Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане

5.2. Дълготрайни нематериални активи

5.2.1. 1) Продукти от развойна дейност

5.2.2. 2) Концесии, патенти, лицензи

5.2.3. 3) Търговска репутация

5.2.4. 4) Предоставени аванси и ДНА в процес на изграждане

5.3. Дълготрайни финансови активи

5.3.1. 1) Акции и дялове в предприятия от група, асоциирани и смесени предприятия

5.3.2. 2) Предоставени заеми на предприятия от група, асоциирани и смесени предприятия

5.3.3. 3) Дългосрони инвестиции

5.3.4. 4) Изкупени собствени акции

5.4. Отсрочени данъци

6. Амортизационна политика