Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Constructivisme by Mind Map: Constructivisme

1. Aproximació teòrica que explica el procés d'e/a com a construcció de coneixements dins d'un grup

2. A que s'oposa?

2.1. innatisme

2.2. conductivisme

2.3. aproximacions transmissives

3. Exemples

3.1. Debat amb explicitació prèvia de coneixements, oportunitats de conflicte socio-cognitiu i producció conjunta de coneixements.

4. Que és?

4.1. Elements

4.1.1. Conflicte socio-cognitiu

4.1.2. el professor guia en la construcció del coneixement

4.1.3. en l'aprenentatge constructivista el grup d'iguals té un rol important en la construcció individual dels coneixements

4.1.4. la ment no és una tabula rasa, ...

4.1.5. Es consideren els coneixements previs de l'alumne

4.1.6. el canvi cognitiu segons Piaget es realitzaria a través d'un canvi d'esquemes, segons Vigotsky es realitzaria per negociació de significacions dins d'un grup